สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 45 1. เด็กหญิงพรพิมล  ใยดวง
2. เด็กหญิงมงคลสิริ  วรรณศรีเมือง
3. เด็กชายวิลาวัลย์  พรมรัตน์
 
1. นางหนูทัย  บุญทรา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 21 1. เด็กชายจักรินทร์  ลำนาค
2. เด็กหญิงธนัยพร  แจ้งสว่าง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีทน
4. เด็กชายสิทธิชัย  ละคร
5. เด็กหญิงอาจารีย์  มีทอง
6. เด็กหญิงแสงแก้ว  มะโนรัตน์
 
1. นายเอกภพ  วันซวง
2. นายสกุล   บุญประถัมภ์
3. นายกิตติพงษ์   โยธิคาร์
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 38 1. เด็กชายสิทธิทรัยย์  มะโนรัตน์
 
1. นางหนูทัย  บุญทรา
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 27 1. เด็กชายจักรภัทร มีทอง  มีทอง
2. เด็กชายพีระวัฒน์  ทองลือ
 
1. นางสาวสุธิชา  คำชาลี
2. นางวราภา  พิลัย