สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 45 1. เด็กหญิงพรพิมล  ใยดวง
2. เด็กหญิงมงคลสิริ  วรรณศรีเมือง
3. เด็กชายวิลาวัลย์  พรมรัตน์
 
1. นางหนูทัย  บุญทรา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงธัญญธิดา  วงค์ราช
 
1. นางวราภา  พิลัย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 35 1. เด็กหญิงธัญญธิดา  วงค์ราช
 
1. นางวราภา  พิลัย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญธิดา  วงค์ราช
 
1. นางวราภา  พิลัย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญธิดา  วงค์ราช
 
1. นางวราภา  พิลัย
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 21 1. เด็กชายจักรินทร์  ลำนาค
2. เด็กหญิงธนัยพร  แจ้งสว่าง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีทน
4. เด็กชายสิทธิชัย  ละคร
5. เด็กหญิงอาจารีย์  มีทอง
6. เด็กหญิงแสงแก้ว  มะโนรัตน์
 
1. นายเอกภพ  วันซวง
2. นายสกุล   บุญประถัมภ์
3. นายกิตติพงษ์   โยธิคาร์
 
7 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายวีระพงค์  ผู้มีสัตย์
2. เด็กชายวีระพงค์  ผู้มีสัตย์
3. เด็กชายวีระพงค์  ผู้มีสัตย์
 
1. นายเอกภพ  วันซวง
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา   มะโนรัตน์
2. เด็กชายวีระพงค์  ผู้มีสัตย์
3. เด็กชายสมุทรสาคร  มะโนรัตน์
 
1. นางสาววิภารัตน์  นันทรินทร์
2. นายศรัญจิตร  เกษศิริ
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายธนาพล  ลมอ่อน
2. เด็กหญิงวิรัลพัชร  นันทรินทร์
3. เด็กชายไชยธนาทร  ไตรสาร
 
1. นางสาวภัทรวดี  พรหมศิริ
2. นางหนูทัย  บุญทรา
 
10 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กชายธนาพล  ลมอ่อน
 
1. นางสาวภัทรวดี  พรหมศิริ
 
11 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 42 1. เด็กชายจักรภัทร มีทอง  มีทอง
2. เด็กชายวีระพงค์  ผู้มีสัตย์
 
1. นางสาวสุธิชา  คำชาลี
 
12 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอภิชาติ  วรครุธ
2. เด็กหญิงแสงแก้ว  มะโนรัตน์
 
1. นางสาวสุธิชา  คำชาลี
2. นายสกุล   บุญประถัมภ์
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 38 1. เด็กชายสิทธิทรัยย์  มะโนรัตน์
 
1. นางหนูทัย  บุญทรา
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพีระวัฒน์  ทองลือ
2. เด็กชายวีระพงค์  ผู้มีสัตย์
3. เด็กชายศราวุธ  บุญมี
 
1. นางสาววิภารัตน์  นันทรินทร์
2. นางสาวศรัญจิตร  เกษศิริ
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 27 1. เด็กชายจักรภัทร มีทอง  มีทอง
2. เด็กชายพีระวัฒน์  ทองลือ
 
1. นางสาวสุธิชา  คำชาลี
2. นางวราภา  พิลัย