สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 23 1. เด็กชายนัฐพล  พลแสน
 
1. นายสมชาย  ทองอินทร์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 34 1. เด็กหญิงวิยะดา  ปิดตาระภา
 
1. นายสมชาย  ทองอินทร์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 25 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  กันโท
 
1. นางนริญญา  ยอดภิรมย์
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงสกาวเดือน  อิราชา
2. เด็กชายสุทิน  พลแสน
 
1. นายทองใส  ยางน้อย
2. นางกัลยา  สิทธิจักร์
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายพรเทพ  บุญปัญญา
2. เด็กชายภูวดล  พลแสน
3. เด็กชายสุทิน  พลแสน
 
1. นางกัลยา  สิทธิจักร์
2. นางศิริรัตน์  แขมคำ