สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 44 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ขันชมภู
 
1. นายทองใส  ยางน้อย
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กหญิงลลิตา  พลแสน
2. เด็กหญิงวิยะดา  ปิดตาระภา
 
1. นายทองใส  ยางน้อย
2. นางศิริรัตน์  แขมคำ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 79 เงิน 18 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  กันโท
2. เด็กหญิงบุศราคัม  พัฒโท
3. เด็กหญิงลลิตา  พลแสน
4. เด็กหญิงวิยะดา  ปิดตาระภา
5. เด็กหญิงสกาวเดือน  อิราชา
6. เด็กหญิงสุจิตตรา  พิมพ์สุดใจ
 
1. นางศิริรัตน์  แขมคำ
2. นางกัลยา  สิทธิจักร์
3. นางนริญญา  ยอดภิรมย์
 
4 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  นวลวัน
 
1. นางนริญญา  ยอดภิรมย์
 
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 34 1. เด็กชายพรเทพ  บุญปัญญา
2. เด็กหญิงวิยะดา  ปิดตาระภา
 
1. นางกัลยา  สิทธิจักร์
2. นางนริญญา  ยอดภิรมย์
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 13 1. เด็กหญิงวิยะดา  ปิดตาระภา
 
1. นางศิริรัตน์  แขมคำ
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 35 1. เด็กหญิงวิยดา  ปิดตาระภา
 
1. นายสมชาย  ทองอินทร์
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 24 1. เด็กหญิงบุศราคัม  พัฒโท
2. เด็กหญิงวิยะดา  ปิดตาระภา
3. เด็กหญิงสุจิตตรา  พิมพ์สุดใจ
 
1. นางกัลยา  สิทธิจักร์
2. นางนริญญา  ยอดภิรมย์