สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 35 1. เด็กชายภราดอน  สีด่อน
 
1. นางกัลยา  สิทธิจักร์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 67 ทองแดง 31 1. เด็กชายนัฐพล  พลแสน
2. เด็กชายวัชรินทร์  บุตรดี
3. เด็กชายสุทิน  พลแสน
 
1. นายทองใส  ยางน้อย
2. นางกัลยา  สิทธิจักร์
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ศรเศษ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  พันธุ์ไผ่
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  นวลวัน
 
1. นางนริญญา  ยอดภิรมย์
2. นางศิริรัตน์  แขมคำ
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงจรรยวรรธน์  สมสิทธิ์
2. เด็กหญิงพรศิริ  อิราชา
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  นวลวัน
 
1. นางนริญญา  ยอดภิรมย์
2. นางกัลยา  สิทธิจักร์