สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 35 1. เด็กชายภราดอน  สีด่อน
 
1. นางกัลยา  สิทธิจักร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 43.1 เข้าร่วม 46 1. เด็กชายปานภพ  อุ่นชัยภูมิ
2. เด็กชายวัชรินทร์  บุตรดี
 
1. นายสมชาย  ทองอินทร์
2. นายทองใส  ยางน้อย
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  กันโท
2. เด็กชายนัฐพล  พลแสน
3. เด็กหญิงบุศราคัม  พัฒโท
4. เด็กชายปานภพ  อุ่นชัยภูมิ
5. เด็กชายภราดอน  สีด่อน
6. เด็กชายภูวดล  พลแสน
7. เด็กหญิงลลิตา  พลแสน
8. เด็กชายวรายุส  พลแสน
9. เด็กชายวัชรินทร์  บุตรดี
10. เด็กหญิงวิยะดา  ปิดตาระภา
11. เด็กหญิงสกาวเดือน  อิราชา
12. เด็กหญิงสุจิตตรา  พิมพ์สุดใจ
13. เด็กชายสุทิน  พลแสน
14. เด็กชายอภิสิทธิ์  ขันชมภู
15. เด็กชายเจษฎา  พิมทอง
 
1. นางกัลยา  สิทธิจักร์
2. นายสมชาย  ทองอินทร์
3. นางศิริรัตน์  แขมคำ
4. นางนริญญา  ยอดภิรมย์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 44 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ขันชมภู
 
1. นายทองใส  ยางน้อย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 23 1. เด็กชายนัฐพล  พลแสน
 
1. นายสมชาย  ทองอินทร์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 34 1. เด็กหญิงวิยะดา  ปิดตาระภา
 
1. นายสมชาย  ทองอินทร์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 25 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  กันโท
 
1. นางนริญญา  ยอดภิรมย์
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 51 1. เด็กหญิงชลธิชา  โสดาจันทร์
2. เด็กหญิงนุชเนตร  อาจคำพันธ์
 
1. นายทองใส  ยางน้อย
2. นายสมชาย  ทองอินทร์
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงสกาวเดือน  อิราชา
2. เด็กชายสุทิน  พลแสน
 
1. นายทองใส  ยางน้อย
2. นางกัลยา  สิทธิจักร์
 
10 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กหญิงลลิตา  พลแสน
2. เด็กหญิงวิยะดา  ปิดตาระภา
 
1. นายทองใส  ยางน้อย
2. นางศิริรัตน์  แขมคำ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 67 ทองแดง 31 1. เด็กชายนัฐพล  พลแสน
2. เด็กชายวัชรินทร์  บุตรดี
3. เด็กชายสุทิน  พลแสน
 
1. นายทองใส  ยางน้อย
2. นางกัลยา  สิทธิจักร์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 79 เงิน 18 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  กันโท
2. เด็กหญิงบุศราคัม  พัฒโท
3. เด็กหญิงลลิตา  พลแสน
4. เด็กหญิงวิยะดา  ปิดตาระภา
5. เด็กหญิงสกาวเดือน  อิราชา
6. เด็กหญิงสุจิตตรา  พิมพ์สุดใจ
 
1. นางศิริรัตน์  แขมคำ
2. นางกัลยา  สิทธิจักร์
3. นางนริญญา  ยอดภิรมย์
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ศรเศษ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  พันธุ์ไผ่
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  นวลวัน
 
1. นางนริญญา  ยอดภิรมย์
2. นางศิริรัตน์  แขมคำ
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงจรรยวรรธน์  สมสิทธิ์
2. เด็กหญิงพรศิริ  อิราชา
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  นวลวัน
 
1. นางนริญญา  ยอดภิรมย์
2. นางกัลยา  สิทธิจักร์
 
15 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  นวลวัน
 
1. นางนริญญา  ยอดภิรมย์
 
16 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 34 1. เด็กชายพรเทพ  บุญปัญญา
2. เด็กหญิงวิยะดา  ปิดตาระภา
 
1. นางกัลยา  สิทธิจักร์
2. นางนริญญา  ยอดภิรมย์
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 13 1. เด็กหญิงวิยะดา  ปิดตาระภา
 
1. นางศิริรัตน์  แขมคำ
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 35 1. เด็กหญิงวิยดา  ปิดตาระภา
 
1. นายสมชาย  ทองอินทร์
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กชายภูวดล  พลแสน
2. เด็กชายสุทิน  พลแสน
 
1. นายทองใส  ยางน้อย
2. นายสมชาย  ทองอินทร์
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายพรเทพ  บุญปัญญา
2. เด็กชายภูวดล  พลแสน
3. เด็กชายสุทิน  พลแสน
 
1. นางกัลยา  สิทธิจักร์
2. นางศิริรัตน์  แขมคำ
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 24 1. เด็กหญิงบุศราคัม  พัฒโท
2. เด็กหญิงวิยะดา  ปิดตาระภา
3. เด็กหญิงสุจิตตรา  พิมพ์สุดใจ
 
1. นางกัลยา  สิทธิจักร์
2. นางนริญญา  ยอดภิรมย์