สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. นางสาวพัชราภรณ์  ชมสมบัติ
 
1. นางสงบ  สิงห์เขาภู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กชายธิติวุฒิ  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางสุราลัย  สันโสภา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. นางสาวศุภธิดา  สายพรม
 
1. นางสงบ  สิงห์เขาภู
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. นางสาวพัชราภรณ์  ชมสมบัติ
 
1. นางสาวยุรพร  ศรีคำภา
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงศตพร  เกล็ดตะขบ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทสิทธิ์
 
1. นายประเสริฐ  อายุยืน
2. นายอานนท์  แสงบุรม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 29 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ภิมุข
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 79.6 เงิน 7 1. เด็กชายนันทยศ  ภาชู
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ภิมุข
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงพลอยสวย  สาผาย
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ภิมุข
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จิตตำนาน
 
1. นางอุทัยวรรณ  สุขสีดา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายธีรภัทร์  เหลาแก้ว
 
1. นางอุทัยวรรณ  สุขสีดา
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 15 1. เด็กชายจิรพงศ์  บัวภา
2. เด็กชายธนากร  ตาริเทพ
 
1. นายศักดิ์ศรี  สีสดดี
2. นางธัญญาพร  ไชยปัญญา