สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงมัฑติกา  พรมมา
 
1. นางสุราลัย  สันโสภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 35 1. เด็กหญิงรัตนกร  ศรีภูมาตย์
 
1. นางสาวกัลยาณี  ประดับศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. นางสาวพัชราภรณ์  ชมสมบัติ
 
1. นางสงบ  สิงห์เขาภู
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กชายธิติวุฒิ  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางสุราลัย  สันโสภา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. นางสาวศุภธิดา  สายพรม
 
1. นางสงบ  สิงห์เขาภู
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80.75 ทอง 30 1. เด็กหญิงณัฐชา  ขวัญทอง
 
1. นางสุราลัย  สันโสภา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 26 1. เด็กหญิงวารีวัลย์  ศรีภูมาตย์
 
1. นางสาวกัลยาณี  ประดับศรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิติศักดิ์  แสงศร
 
1. นางสงบ  สิงห์เขาภู
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 14 1. นางสาวกัญชริญา  สุดดี
 
1. นางสาวยุรพร  ศรีคำภา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. นางสาวพัชราภรณ์  ชมสมบัติ
 
1. นางสาวยุรพร  ศรีคำภา
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง 4 1. นางสาวกัญชริญา  สุดดี
2. นางสาวพัชราภรณ์  ชมสมบัติ
3. นางสาวพัชริดา  อุดทา
 
1. นายไชยนต์  สีหาอาจ
2. นางณัฐญาณี  ไชยปัญญา
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 53.19 เข้าร่วม 44 1. เด็กชายนรากร  แจทอง
2. เด็กชายสรายุทธ  ชันษา
 
1. นายคำไชย  ไชยปัญญา
2. นางณัฐญาณี  ไชยปัญญา
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายขัณฑณัฏฐ์  พรหมทา
2. เด็กชายไพรสาร  แสนสุข
 
1. นายคำไชย  ไชยปัญญา
2. นางณัฐญาณี  ไชยปัญญา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกันนิกา  ละมณี
2. เด็กหญิงจิราพร  พงษ์จันโอ
3. เด็กหญิงณัฐฎาภรณ์  ดวงศรี
4. เด็กหญิงนรินทิพย์  มีศรี
5. เด็กหญิงสิริยากร  ยางน้อย
 
1. นางวาสนา  น้อยอามาตย์
2. นางอวยพร  สีหาอาจ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฉันทพล  พาหา
 
1. นางวาสนา  น้อยอามาตย์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 29 1. เด็กหญิงวารีวัลย์  ศรีภูมาตย์
 
1. นางวินัฎฐา  สิงห์เทพ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จิตตำนาน
 
1. นางสาวธนพร  ทองปาน
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 7 1. นางสาวพัชริดา  อุดทา
2. นายเกียรติศักดิ์   ปาละทา
 
1. นางสาวธนพร  ทองปาน
2. นายพรชัย  จันทร์อ่อน
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงศตพร  เกล็ดตะขบ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทสิทธิ์
 
1. นายประเสริฐ  อายุยืน
2. นายอานนท์  แสงบุรม
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สิมมารัตน์
 
1. นางอวยพร  สีหาอาจ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงรุ่งไพริน  น้อนพรม
 
1. นางอวยพร  สีหาอาจ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกำไลทอง  เกษสร
 
1. นางอวยพร  สีหาอาจ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง 5 1. เด็กชายธิติวุฒิ  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางอวยพร  สีหาอาจ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัทรพร  กันเมล์
 
1. นางอวยพร  สีหาอาจ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงอรณี  แจ่มสงค์
 
1. นางอวยพร  สีหาอาจ
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรรยา  วงษ์วิลา
2. เด็กหญิงนันทนา  แจทอง
 
1. นางธัญญาพร  ไชยปัญญา
2. นายประเสริฐ   อายุยืน
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง 6 1. เด็กชายพงษ์ดนัย  แพงดา
 
1. นางอวยพร  สีหาอาจ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันธิดา  แสงสอาด
2. เด็กชายสุวัสร์  สาริดดี
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สาริดดี
 
1. นางธัญญาพร  ไชยปัญญา
2. นายประเสริฐ   อายุยืน
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 27 1. เด็กชายธีรภัทร  มัจฉาวัง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ภิมุข
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 29 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ภิมุข
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกศินี  แดงบุญเรือง
 
1. นางอุทัยวรรณ  สุขสีดา
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงศิวปรียา  เหลาแก้ว
 
1. นางวินัฎฐา  สิงห์เทพ
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวกัญญาณัฐ  แดงบุญเรือง
2. เด็กหญิงปนัดดา  นาวา
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พิทักษ์ใจ
4. นางสาวศตพร  เกล็ดตะขบ
5. นางสาวสัญญา  กฐินทอง
6. เด็กหญิงสุภารัตน์  สมน้ำคำ
7. เด็กหญิงเกศินี  แดงบุญเรือง
 
1. นางธัญญาพร  ไชยปัญญา
2. นางสาวธนพร  ทองปาน
3. นางอุทัยวรรณ  สุขสีดา
4. นางสาวณัฐธิดาพร  นาห่อม
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวกัญชริญา  สุดดี
2. นางสาวกัญญาณัฐ  แดงบุญเรือง
3. เด็กชายกิติศักดิ์  แสงศร
4. เด็กหญิงกุลธิดา  จิตตำนาน
5. เด็กหญิงชลิตา  โยธิกา
6. นายณัฐวุมิชัย  พรหมทา
7. เด็กหญิงปนัดดา  นาวา
8. เด็กชายพงษ์ศักดิ์   ไมตรีแพน
9. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พิทักษ์ใจ
10. นางสาวศตพร  เกล็ดตะขบ
11. นางสาวสัญญา  กฐินทอง
12. เด็กหญิงสุภารัตน์  สมน้ำคำ
13. เด็กหญิงอรณี  แจ่มสงค์
14. นางสาวอรวรรณ  จันทะสิทธิ์
15. เด็กหญิงเกศินี  แดงบุญเรือง
16. นายเกียรติศักดิ์   ปาละทา
 
1. นางธัญญาพร  ไชยปัญญา
2. นางสาวธนพร  ทองปาน
3. นางอุทัยวรรณ  สุขสีดา
4. นางสาวณัฐธิดาพร  นาห่อม
5. นายศักดิ์ศรี  สีสดดี
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 79.6 เงิน 7 1. เด็กชายนันทยศ  ภาชู
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ภิมุข
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงพลอยสวย  สาผาย
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ภิมุข
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จิตตำนาน
 
1. นางอุทัยวรรณ  สุขสีดา
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงนันทพร  นรสาร
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ภิมุข
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 67 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงวรินยุพา  สุดดี
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ภิมุข
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายธีรภัทร์  เหลาแก้ว
 
1. นางอุทัยวรรณ  สุขสีดา
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81.8 ทอง 7 1. เด็กชายอนันตชัย  แดงบุญเรือง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ภิมุข
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 37 1. เด็กชายธนพล  คะมะคต
2. เด็กหญิงวารีวัลย์  ศรีภูมาตย์
 
1. นางวินัฎฐา  สิงห์เทพ
2. นางสาวทิพวรรณ  ภิมุข
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวพัชริดา  อุดทา
2. นางสาวศตพร  เกล็ดตะขบ
 
1. นางอุทัยวรรณ  สุขสีดา
2. นายศักดิ์ศรี  สีสดดี
 
44 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จิตตำนาน
2. เด็กหญิงอุษณีย์  เล็งไธสง
 
1. นายศักดิ์ศรี  สีสดดี
2. นางอุทัยวรรณ  สุขสีดา
 
45 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 15 1. เด็กชายจิรพงศ์  บัวภา
2. เด็กชายธนากร  ตาริเทพ
 
1. นายศักดิ์ศรี  สีสดดี
2. นางธัญญาพร  ไชยปัญญา
 
46 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายกิติศักดิ์  แสงศร
2. เด็กชายธีรภัทร์  เหลาแก้ว
 
1. นางอุทัยวรรณ  สุขสีดา
2. นายศักดิ์ศรี  สีสดดี
 
47 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยะพงษ์  สังวัง
2. เด็กชายเอ๋  ขุนวังกรด
 
1. นายศักดิ์ศรี  สีสดดี
2. นางสาวธนพร  ทองปาน
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 32 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุญพิมล
2. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ไชยบอน
3. เด็กชายเทวาฤทธิ์  หมวกคำ
 
1. นายคำไชย  ไชยปัญญา
2. นางณัฐญาณี  ไชยปัญญา
 
49 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภัทร  หงษ์ยนต์
2. เด็กชายภาวัต  ประกาศเวชกิจ
3. เด็กชายสุทธิภัทร  แก้วควร
 
1. นางสาวทิพย์  เกษสร
2. นางศศิธร  หวะสุวรรณ
 
50 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กชายจิรเมธ  สระบัวทอง
2. เด็กหญิงสิริขวัญ  สิมรัตน์
3. เด็กหญิงสุลิลักษณ์  ยางน้อย
 
1. นางสาวทิพย์  เกษสร
2. นางศศิธร  หวะสุวรรณ
 
51 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงกนกพร  ปัญญาภู
 
1. นางศศิธร  หวะสุวรรณ