สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 26 1. เด็กชายวิทยา  นิยมวงศ์
2. เด็กหญิงเกษราภรณ์  บัวไข
 
1. นางสาวอุไรววรณ  ชื่นตา
2. นายรังสรร  บัวพันธ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 34 1. เด็กชายจรัญ  จันทะนาม
2. เด็กชายประชานารถ  สินสมบัติ
3. เด็กชายเอกอานนท์  วงค์ราช
 
1. นายรังสรร  บัวพันธ์
2. นางสาวอุไรววรณ  ชื่นตา
 
3 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายพัชรพล  พาที
2. เด็กหญิงสุนิททรา  ลาพันธ์
 
1. นางอุทัย  ทองดี
2. นางสาวอุไรววรณ  ชื่นตา
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 15 1. เด็กชายชานนท์  ไชยโย
2. เด็กชายพัชรพล  พาที
3. เด็กหญิงสุนิททรา  ลาพันธ์
 
1. นายรังสรร  บัวพันธ์
2. นางอุทัย  ทองดี