สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 36 1. เด็กหญิงพรรทษา  พรจันทร์
 
1. นางสาวอุไรววรณ  ชื่นตา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 45 1. เด็กหญิงณวรา  จันทร์สุข
2. เด็กชายอานนท์  สมพงษ์
 
1. นางสาวอุไรววรณ  ชื่นตา
2. นายสุรชัย   พวงพันธ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 73 เงิน 40 1. เด็กชายคณภรณ์   ใชโย
 
1. นายรังสรร  บัวพันธ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 40 1. เด็กหญิงชนาภา  โพธา
 
1. นายรังสรร  บัวพันธ์
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 48 1. เด็กชายจักตรี  พาที
 
1. นายรังสรร  บัวพันธ์
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 32 1. เด็กชายจักรพงษ์  ผู้มัสัตย์
 
1. นางอุทัย  ทองดี