สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 49 1. เด็กชายคณภรณ์   ใชโย
 
1. นางสาวอุไรววรณ  ชื่นตา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 44 1. เด็กชายกัปตัน   รันทร
2. เด็กหญิงวิยดา  กุลสิงห์
 
1. นางสาวอุไรววรณ  ชื่นตา
2. นางอุทัย  ทองดี
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 64.4 ทองแดง 33 1. เด็กชายชานนท์  ไชยโย
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ชัยสุวรรณ
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  ชื่นตา
4. เด็กชายวรวุธ  บุญจันทร์
5. เด็กชายศรายุทธ์  ระหา
6. เด็กชายสุริยันต์  พันธ์โพธิ์
 
1. นายสากล  คุณมาศ
2. นายวรวุฒิ  สอนจันดา
3. นายรังสรร  บัวพันธ์
 
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 54 1. เด็กหญิงชนัญญา  เพชรเสถียร
2. เด็กชายวรวิทย์  สัุระ
 
1. นางสาวอุไรววรณ  ชื่นตา
2. นางอุทัย  ทองดี
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง 42 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุระ
2. เด็กชายสุรชัย  จันทร์ที
 
1. นางอุทัย  ทองดี
2. นายสากล  คุณมาศ