สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 36 1. เด็กหญิงพรรทษา  พรจันทร์
 
1. นางสาวอุไรววรณ  ชื่นตา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 45 1. เด็กหญิงณวรา  จันทร์สุข
2. เด็กชายอานนท์  สมพงษ์
 
1. นางสาวอุไรววรณ  ชื่นตา
2. นายสุรชัย   พวงพันธ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 26 1. เด็กชายวิทยา  นิยมวงศ์
2. เด็กหญิงเกษราภรณ์  บัวไข
 
1. นางสาวอุไรววรณ  ชื่นตา
2. นายรังสรร  บัวพันธ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิราวรรณ  เกสี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรพรม
3. เด็กหญิงประภาพรรณ  เหลาคำ
4. เด็กหญิงพรรทษา  พรจันทร์
5. เด็กหญิงภัทราพร  แก้วสะอาด
6. เด็กหญิงวรรณนิสา  เหลาคำ
7. เด็กหญิงสุนันทา  บุญจันทร์
8. เด็กหญิงอิชยา  ใชโย
9. เด็กหญิงเกษราภรณ์  บัวไข
10. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มะเดื่อ
 
1. นางสาวอุไรววรณ  ชื่นตา
2. นายรังสรร  บัวพันธ์
3. นายมงคล  คำชาลี
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายคณภรณ์   ใชโย
2. เด็กหญิงชนาภา  โพธา
 
1. นางสาวอุไรววรณ  ชื่นตา
2. นายรังสรร  บัวพันธ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงสาวิตรี  อินทร์คำ
 
1. นายสุรชัย   พวงพันธ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 73 เงิน 40 1. เด็กชายคณภรณ์   ใชโย
 
1. นายรังสรร  บัวพันธ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 40 1. เด็กหญิงชนาภา  โพธา
 
1. นายรังสรร  บัวพันธ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 34 1. เด็กชายจรัญ  จันทะนาม
2. เด็กชายประชานารถ  สินสมบัติ
3. เด็กชายเอกอานนท์  วงค์ราช
 
1. นายรังสรร  บัวพันธ์
2. นางสาวอุไรววรณ  ชื่นตา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 49 1. เด็กชายคณภรณ์   ใชโย
 
1. นางสาวอุไรววรณ  ชื่นตา
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายวุฒิชัย  มะโนรัตน์
 
1. นางสาวอุไรววรณ  ชื่นตา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 44 1. เด็กชายกัปตัน   รันทร
2. เด็กหญิงวิยดา  กุลสิงห์
 
1. นางสาวอุไรววรณ  ชื่นตา
2. นางอุทัย  ทองดี
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 64.4 ทองแดง 33 1. เด็กชายชานนท์  ไชยโย
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ชัยสุวรรณ
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  ชื่นตา
4. เด็กชายวรวุธ  บุญจันทร์
5. เด็กชายศรายุทธ์  ระหา
6. เด็กชายสุริยันต์  พันธ์โพธิ์
 
1. นายสากล  คุณมาศ
2. นายวรวุฒิ  สอนจันดา
3. นายรังสรร  บัวพันธ์
 
14 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายพัชรพล  พาที
2. เด็กหญิงสุนิททรา  ลาพันธ์
 
1. นางอุทัย  ทองดี
2. นางสาวอุไรววรณ  ชื่นตา
 
15 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 54 1. เด็กหญิงชนัญญา  เพชรเสถียร
2. เด็กชายวรวิทย์  สัุระ
 
1. นางสาวอุไรววรณ  ชื่นตา
2. นางอุทัย  ทองดี
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 48 1. เด็กชายจักตรี  พาที
 
1. นายรังสรร  บัวพันธ์
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 32 1. เด็กชายจักรพงษ์  ผู้มัสัตย์
 
1. นางอุทัย  ทองดี
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง 42 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุระ
2. เด็กชายสุรชัย  จันทร์ที
 
1. นางอุทัย  ทองดี
2. นายสากล  คุณมาศ
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 15 1. เด็กชายชานนท์  ไชยโย
2. เด็กชายพัชรพล  พาที
3. เด็กหญิงสุนิททรา  ลาพันธ์
 
1. นายรังสรร  บัวพันธ์
2. นางอุทัย  ทองดี