สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงทิพพิมล  นวลวรรณ
 
1. นายธีรพัฒน์  พวงท้าว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นาคประดิษฐ์
2. เด็กหญิงพรพิมล  อ่อนขาว
3. เด็กหญิงศลิษา  ไขจัตุรัส
4. เด็กหญิงศิรินทิพย์  หนองหงอก
5. เด็กหญิงสุชาดา  บัวพันธ์
 
1. นายธีรพัฒน์  พวงท้าว
2. นางสาวละอองดาว  บัวพันธ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 23 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นาคประดิษฐ์
 
1. นายธีรพัฒน์  พวงท้าว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 37 1. เด็กหญิงสุชาดา  บัวพันธ์
 
1. นางสาวละอองดาว  บัวพันธ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 17 1. เด็กชายชัยณรงค์  หาญมานพ
2. เด็กชายชินดนัย  จันทศรี
3. เด็กชายไชยเชษฐ์  วิสิทธิ์
 
1. นายธีรพัฒน์  พวงท้าว
2. นางสาวละอองดาว  บัวพันธ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 41 1. เด็กชายกัมพล  พรมลา
2. เด็กชายปวริศ  เถาว์ทอง
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  ใยรักษ์
 
1. นายกมล  ถาวร
2. นางเกศรินทร์  ถาวร
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง 17 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใยพิมพ์
2. เด็กชายพีระมิตร  วงษ์มงคล
3. เด็กชายอนุชาติ  ใยคำ
 
1. นายกมล  ถาวร
2. นางเกศรินทร์  ถาวร
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติมา  บุญยอ
2. เด็กหญิงสิทธิมา  ทองสุทธิ์
3. เด็กหญิงอมาวสี  ทิพย์จันทร์
 
1. นายกมล  ถาวร
2. นางเกศรินทร์  ถาวร
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิรฐา  วิชาธรรม
2. เด็กหญิงธาริณี  ศรีจักร์
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  สาบุตร
 
1. นางวิภาวี  พานะรมย์
2. นางสาววรรณิศา  ใยคำ