สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันดำ
2. เด็กชายพีระศักดิ์  ไชยโคตร
3. เด็กหญิงศิรินทรา  สอนศรี
 
1. นายกมล  ถาวร
2. นางสาวภาณุมาศ  บางสมบูรณ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 29 1. เด็กหญิงจันจิรา  เสโส
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันดำ
3. เด็กชายปวริศ  เถาว์ทอง
4. เด็กชายพีระศักดิ์  ไชยโคตร
5. เด็กชายอนุชาติ  ใยคำ
 
1. นางเกศรินทร์  ถาวร
2. นางสาวทิพย์นภา  บัวพันธ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 43 1. เด็กหญิงสิทธิมา  ทองสุทธิ์
 
1. นางเกศรินทร์  ถาวร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 45 1. เด็กชายกิตตินันท์  กล้าเกิด
2. เด็กหญิงจุฑามณี  ศรีจักร
 
1. นางสาวละอองดาว  บัวพันธ์
2. นายธีรพัฒน์  พวงท้าว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 51 1. เด็กชายพีระศักดิ์  ไชยโคตร
2. เด็กหญิงอารียา  พรมสุข
 
1. นางเกศรินทร์  ถาวร
2. นายกมล  ถาวร
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤมล  ธรรมวงษ์
2. เด็กหญิงอุษา  ศรีพร
 
1. นางเกศรินทร์  ถาวร
2. นายกมล  ถาวร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 71 เงิน 43 1. เด็กชายเรวัตร  เขตนิมิตร
 
1. นางสาวละอองดาว  บัวพันธ์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน 30 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ศรีจักร์
2. เด็กหญิงนิตยา  คำมีมิตร
3. เด็กหญิงปุณญิศา  สีแก่บ้าน
4. เด็กหญิงศลิษา  ไขจัตุรัส
5. เด็กหญิงศิรินทิพย์  หนองหงอก
6. เด็กหญิงสุชาดา  บัวพันธ์
 
1. นายกำธร  ฤทธิเดช
2. นายธีรพัฒน์  พวงท้าว
3. นางสาวละอองดาว  บัวพันธ์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน 22 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีจักร์
2. เด็กหญิงอารียา  พรมสุข
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เข็มทอง
 
1. นายกมล  ถาวร
2. นางเกศรินทร์  ถาวร
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 79 เงิน 35 1. เด็กหญิงธาริณี  ศรีจักร์
 
1. นางวิภาวี  พานะรมย์
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายธันชนก   นิ่มนวล
2. เด็กชายบุญเลิศ  เหล็กกล้า
3. เด็กหญิงบุษบา  เสียงเสนาะ
 
1. นางวิภาวี  พานะรมย์
2. นางสาววรรณิศา  ใยคำ
 
12 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  สาบุตร
 
1. นางวิภาวี  พานะรมย์
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 27 1. เด็กหญิงสิทธิมา  ทองสุทธิ์
 
1. นางเกศรินทร์  ถาวร