สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 42 1. เด็กหญิงศลิษา  ไขจัตุรัส
 
1. นางสาวละอองดาว  บัวพันธ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 40 1. เด็กชายเจษฎากร  ณ รังสิทธิ์
 
1. นางเกศรินทร์  ถาวร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 36 1. เด็กชายภัคพล  จันทร์พร
2. เด็กชายเจษฎากร  ณรงสิทธิ์
 
1. นายกมล  ถาวร
2. นางสาวภาณุมาศ  บางสมบูรณ์