สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 38 1. เด็กหญิงกนกวลัย  จันทะพันธ์
 
1. นางประภาเพ็ญ  พิลาวัน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 23 1. เด็กหญิงแหวนเพชร  พิมพ์นนท์
 
1. นางประภาเพ็ญ  พิลาวัน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 19 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์งาม
2. เด็กหญิงวิริยาภรณ์  มาสขาว
 
1. นายภาณุวัฒน์  คำสัตย์
2. นางสาวศุภศรี  ดวงแสง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 47 1. เด็กหญิงภวิษย์พร  ชาวนา
2. เด็กชายสิทธิชัย  สมหวัง
 
1. นางทองสี  เมืองแสน
2. นางสาวศุภศรี  ดวงแสง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 33 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ห้วยจันทร์
2. เด็กชายทศพร  ศรีมูล
3. เด็กหญิงวิภาดา  พิมพ์นนท์
 
1. นายพิชิต  รัตนะโสภา
2. นางสาวนันทิยา  พิมพ์วัน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 26 1. เด็กชายณัฐดนัย  ประสีระตา
2. เด็กชายสิทธิชัย  สาสังข์
3. เด็กหญิงสุปราณี  วงศ์งาม
 
1. นายพิชิต  รัตนะโสภา
2. นางวราภรณ์  สุริพล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 32 1. เด็กชายสวิตต์  พันธ์งาม
 
1. นายพัฒนพงษ์  คำสัตย์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงแหวนเพชร  พิมพ์นนท์
 
1. นางประภาเพ็ญ  พิลาวัน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 24 1. เด็กชายสวิตต์  พันธ์งาม
 
1. นายพัฒนพงษ์  คำสัตย์
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 81 ทอง 18 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  กุลพัฒน์
 
1. นางทองสี  เมืองแสน