สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 28 1. เด็กหญิงแหวนเพชร  พิมพ์นนท์
 
1. นายพัฒนพงษ์  คำสัตย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 41 1. เด็กหญิงทอฝัน  สมาลีย์
 
1. นางสาวศุภศรี  ดวงแสง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 77 เงิน 29 1. เด็กชายขวัญเมือง  วงศ์งาม
2. เด็กชายณัฐดนัย  ประสีระตา
3. เด็กหญิงทอฝัน  สมาลีย์
4. เด็กหญิงนนทิญา  แสวงบุญ
5. เด็กหญิงนภาภรณ์  มะโนรัตน์
6. เด็กชายสวิตต์  พันธ์งาม
7. เด็กชายสัณหพงศ์  วงศ์พุฒ
8. เด็กชายสิทธิชัย  สาสังข์
9. เด็กหญิงสุปราณี  วงศ์งาม
10. เด็กหญิงอลิสา  สุวรรณัง
 
1. นางทองสี  เมืองแสน
2. นางประภาเพ็ญ  พิลาวัน
3. นางสาวณัฏฐพิชา  จำปาหอม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 74 เงิน 36 1. เด็กหญิงพานทอง  พิมพ์นนท์
 
1. นายพิชิต  รัตนะโสภา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 70 เงิน 49 1. เด็กหญิงศศินา  สมาลีย์
 
1. นายพิชิต  รัตนะโสภา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 51 1. เด็กหญิงศันสนีย์  ห้วยจันทร์
 
1. นายพิชิต  รัตนะโสภา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 48 1. เด็กหญิงสุพัชชา  วงศ์ราช
 
1. นายพิชิต  รัตนะโสภา
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 48 1. เด็กชายวีรภัทร  ยามดี
 
1. นางวราภรณ์  สุริพล