สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 61.75 ทองแดง 49 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เรืองเดช
 
1. นางประภาเพ็ญ  พิลาวัน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 33 1. เด็กชายสวิตต์  พันธ์งาม
 
1. นางทองสี  เมืองแสน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 30 1. เด็กชายนรินทร์  ไชยโคตร
 
1. นายพัฒนพงษ์  คำสัตย์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุขเพิ่ม
 
1. นางสาวนันทิยา  พิมพ์วัน
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 43 1. เด็กชายกำจรเดช  พ่ออามาตย์
2. เด็กชายญาณเทพ  สุริพล
3. เด็กชายทศพร  ศรีมูล
4. เด็กชายปรัชญา  แก้วสาคู
5. เด็กชายรัฐภูมิ  พิลาวัน
6. เด็กชายรามินทร์  ทรัพย์เจริญ
 
1. นายพัฒนพงษ์  คำสัตย์
2. นางสาวศุภศรี  ดวงแสง
3. นางสาวณัฏฐพิชา  จำปาหอม
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 64 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงภวิษย์พร  ชาวนา
2. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  พิมพ์นนท์
3. เด็กหญิงสุวภัทร  พิมพ์วัน
 
1. นางประภาเพ็ญ  พิลาวัน
2. นางสาวนันทิยา  พิมพ์วัน
 
7 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 51 1. เด็กชายจีระพันธ์  กันตรี
2. เด็กชายชวัชชัย  พิมพ์นนท์
 
1. นางวราภรณ์  สุริพล
2. นางสาวณัฏฐพิชา  จำปาหอม