สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงนนทิญา  แสวงบุญ
2. เด็กหญิงนภาภรณ์  มะโนรัตน์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร
 
1. นายพัฒนพงษ์  คำสัตย์
2. นางวราภรณ์  สุริพล