สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 28 1. เด็กหญิงแหวนเพชร  พิมพ์นนท์
 
1. นายพัฒนพงษ์  คำสัตย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 61.75 ทองแดง 49 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เรืองเดช
 
1. นางประภาเพ็ญ  พิลาวัน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 41 1. เด็กหญิงทอฝัน  สมาลีย์
 
1. นางสาวศุภศรี  ดวงแสง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสวิตต์  พันธ์งาม
2. เด็กชายสัณหพงศ์  วงศ์พุฒ
 
1. นางทองสี  เมืองแสน
2. นายภาณุวัฒน์  คำสัตย์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 33 1. เด็กชายสวิตต์  พันธ์งาม
 
1. นางทองสี  เมืองแสน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงนนทิญา  แสวงบุญ
2. เด็กหญิงนภาภรณ์  มะโนรัตน์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร
 
1. นายพัฒนพงษ์  คำสัตย์
2. นางวราภรณ์  สุริพล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงนันธิยา  ไชยสุข
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เกษศิริ
3. เด็กหญิงวิริยาภรณ์  มาสขาว
4. เด็กหญิงศตพร  ชาวนา
5. เด็กหญิงศันสนีย์  ห้วยจันทร์
 
1. นางประภาเพ็ญ  พิลาวัน
2. นางทองสี  เมืองแสน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนนทิญา  แสวงบุญ
2. เด็กหญิงนภาภรณ์  มะโนรัตน์
3. เด็กหญิงสุปราณี  วงศ์งาม
4. เด็กหญิงอลิสา  สุวรรณัง
5. เด็กหญิงแหวนเพชร  พิมพ์นนท์
 
1. นางทองสี  เมืองแสน
2. นางสาวนันทิยา  พิมพ์วัน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวลัย  จันทะพันธ์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เรืองเดช
3. เด็กหญิงนันธิยา  ไชยสุข
4. เด็กหญิงวิภาดา  พิมพ์นนท์
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุขเพิ่ม
 
1. นายพัฒนพงษ์  คำสัตย์
2. นายภาณุวัฒน์  คำสัตย์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนนทิญา  แสวงบุญ
2. เด็กหญิงนภาภรณ์  มะโนรัตน์
3. เด็กหญิงสุปราณี  วงศ์งาม
4. เด็กหญิงอลิสา  สุวรรณัง
5. เด็กหญิงแหวนเพชร  พิมพ์นนท์
 
1. นายพัฒนพงษ์  คำสัตย์
2. นางศุภศรี  ดวงแสง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 38 1. เด็กหญิงกนกวลัย  จันทะพันธ์
 
1. นางประภาเพ็ญ  พิลาวัน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 23 1. เด็กหญิงแหวนเพชร  พิมพ์นนท์
 
1. นางประภาเพ็ญ  พิลาวัน
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 19 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์งาม
2. เด็กหญิงวิริยาภรณ์  มาสขาว
 
1. นายภาณุวัฒน์  คำสัตย์
2. นางสาวศุภศรี  ดวงแสง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 47 1. เด็กหญิงภวิษย์พร  ชาวนา
2. เด็กชายสิทธิชัย  สมหวัง
 
1. นางทองสี  เมืองแสน
2. นางสาวศุภศรี  ดวงแสง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 77 เงิน 29 1. เด็กชายขวัญเมือง  วงศ์งาม
2. เด็กชายณัฐดนัย  ประสีระตา
3. เด็กหญิงทอฝัน  สมาลีย์
4. เด็กหญิงนนทิญา  แสวงบุญ
5. เด็กหญิงนภาภรณ์  มะโนรัตน์
6. เด็กชายสวิตต์  พันธ์งาม
7. เด็กชายสัณหพงศ์  วงศ์พุฒ
8. เด็กชายสิทธิชัย  สาสังข์
9. เด็กหญิงสุปราณี  วงศ์งาม
10. เด็กหญิงอลิสา  สุวรรณัง
 
1. นางทองสี  เมืองแสน
2. นางประภาเพ็ญ  พิลาวัน
3. นางสาวณัฏฐพิชา  จำปาหอม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 74 เงิน 36 1. เด็กหญิงพานทอง  พิมพ์นนท์
 
1. นายพิชิต  รัตนะโสภา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 70 เงิน 49 1. เด็กหญิงศศินา  สมาลีย์
 
1. นายพิชิต  รัตนะโสภา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 51 1. เด็กหญิงศันสนีย์  ห้วยจันทร์
 
1. นายพิชิต  รัตนะโสภา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 48 1. เด็กหญิงสุพัชชา  วงศ์ราช
 
1. นายพิชิต  รัตนะโสภา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 33 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ห้วยจันทร์
2. เด็กชายทศพร  ศรีมูล
3. เด็กหญิงวิภาดา  พิมพ์นนท์
 
1. นายพิชิต  รัตนะโสภา
2. นางสาวนันทิยา  พิมพ์วัน
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 26 1. เด็กชายณัฐดนัย  ประสีระตา
2. เด็กชายสิทธิชัย  สาสังข์
3. เด็กหญิงสุปราณี  วงศ์งาม
 
1. นายพิชิต  รัตนะโสภา
2. นางวราภรณ์  สุริพล
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วสาคู
 
1. นางประภาเพ็ญ  พิลาวัน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 32 1. เด็กชายสวิตต์  พันธ์งาม
 
1. นายพัฒนพงษ์  คำสัตย์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 30 1. เด็กชายนรินทร์  ไชยโคตร
 
1. นายพัฒนพงษ์  คำสัตย์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงแหวนเพชร  พิมพ์นนท์
 
1. นางประภาเพ็ญ  พิลาวัน
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 24 1. เด็กชายสวิตต์  พันธ์งาม
 
1. นายพัฒนพงษ์  คำสัตย์
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุขเพิ่ม
 
1. นางสาวนันทิยา  พิมพ์วัน
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 43 1. เด็กชายกำจรเดช  พ่ออามาตย์
2. เด็กชายญาณเทพ  สุริพล
3. เด็กชายทศพร  ศรีมูล
4. เด็กชายปรัชญา  แก้วสาคู
5. เด็กชายรัฐภูมิ  พิลาวัน
6. เด็กชายรามินทร์  ทรัพย์เจริญ
 
1. นายพัฒนพงษ์  คำสัตย์
2. นางสาวศุภศรี  ดวงแสง
3. นางสาวณัฏฐพิชา  จำปาหอม
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐดนัย  ประสีระตา
2. เด็กชายนรินทร์  ไชยโคตร
3. เด็กชายสวิตต์  พันธ์งาม
4. เด็กชายสัณหพงศ์  วงศ์พุฒ
5. เด็กชายสิทธิชัย  สาสังข์
6. เด็กชายสิทธิชัย  สมหวัง
 
1. นายพัฒนพงษ์  คำสัตย์
2. นายภาณุวัฒน์  คำสัตย์
3. นางสาวณัฏฐพิชา  จำปาหอม
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 64 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงภวิษย์พร  ชาวนา
2. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  พิมพ์นนท์
3. เด็กหญิงสุวภัทร  พิมพ์วัน
 
1. นางประภาเพ็ญ  พิลาวัน
2. นางสาวนันทิยา  พิมพ์วัน
 
31 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสิทธิชัย  สาสังข์
2. เด็กหญิงอลิสา  สุวรรณัง
 
1. นายพิชิต  รัตนะโสภา
2. นายภาณุวัฒน์  คำสัตย์
 
32 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 81 ทอง 18 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  กุลพัฒน์
 
1. นางทองสี  เมืองแสน
 
33 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายผดุงศักดิ์  ศรีจำปา
2. เด็กชายวัชรพล  มาสขาว
3. เด็กชายวัชระ  ปาปะจี
 
1. นางทองสี  เมืองแสน
2. นางสาวนันทิยา  พิมพ์วัน
 
34 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายชัยพัฒน์  กันอุไร
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  กุลพัฒน์
3. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  จันดาเพ็ง
 
1. นางทองสี  เมืองแสน
2. นางสาวนันทิยา  พิมพ์วัน
 
35 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  กุลพัฒน์
 
1. นางทองสี  เมืองแสน
 
36 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 51 1. เด็กชายจีระพันธ์  กันตรี
2. เด็กชายชวัชชัย  พิมพ์นนท์
 
1. นางวราภรณ์  สุริพล
2. นางสาวณัฏฐพิชา  จำปาหอม
 
37 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวรกิจ  ทองออน
2. เด็กหญิงศตพร  ชาวนา
 
1. นางวราภรณ์  สุริพล
2. นางสาวนันทิยา  พิมพ์วัน
 
38 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 48 1. เด็กชายวีรภัทร  ยามดี
 
1. นางวราภรณ์  สุริพล
 
39 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงมาริกา  จอมเกาะ
 
1. นางสาวณัฏฐพิชา  จำปาหอม