สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 23 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อ่อนผา
2. เด็กหญิงฐิติมา  บุญวงศ์
3. เด็กหญิงศศิภาพร  พลรักษ์
4. เด็กหญิงอรทัย  นิสัยกล้า
5. เด็กหญิงโสภิตนภา  จันทมาศ
 
1. นางวิเชียร  โนนน้อย
2. นางสมพร  พรรษา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 73.5 เงิน 24 1. เด็กหญิงชโลธร  พงษ์เกตุ
 
1. นางจงกลณี  ห้วยจันทร์
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 39 1. เด็กหญิงศศิประภา  เชขุนทด
2. เด็กหญิงสุทธิดารัตน์  ศรีแก้ว
 
1. นางพินากร  จันทศร
2. นางจงกลณี  ห้วยจันทร์
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 77 เงิน 48 1. เด็กหญิงโสฬพรรณี  อาจสาลี
 
1. นางสาวพรรณราย  สายหล้า