สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงศศิภาพร  พลรักษ์
2. เด็กหญิงอรทัย  นิสัยกล้า
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  จันทมาศ
 
1. นางวิเชียร  โนนน้อย
2. นางจงกลณี  ห้วยจันทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 23 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อ่อนผา
2. เด็กหญิงฐิติมา  บุญวงศ์
3. เด็กหญิงศศิภาพร  พลรักษ์
4. เด็กหญิงอรทัย  นิสัยกล้า
5. เด็กหญิงโสภิตนภา  จันทมาศ
 
1. นางวิเชียร  โนนน้อย
2. นางสมพร  พรรษา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายคมสันต์  วงศ์ละคร
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  พันธ์อาภรณ์
 
1. นางพรพรรณ  พรมลี
2. นางพรทิพย์  สุวรรณพรหม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 12 1. เด็กหญิงกนกพร  มาพงษ์
2. เด็กชายอภินันท์  ฮ่อไทสงค์
 
1. นางพรพรรณ  พรมลี
2. นางวิเชียร  โนนน้อย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 80 ทอง 21 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อ่อนผา
2. เด็กหญิงจิราพร  แถวทัศน์
3. เด็กหญิงจิรารัตน์  ชาลีมานพ
4. เด็กหญิงฐิติมา  บุญวงศ์
5. เด็กหญิงศศิประภา  เชขุนทด
6. เด็กหญิงศศิภาพร  พลรักษ์
7. เด็กหญิงสุธาดา  ประเสริฐไทย
8. เด็กหญิงอทิตยา  โยธิการ์
9. เด็กหญิงอรทัย  นิสัยกล้า
10. เด็กหญิงโสภิตนภา  จันทมาศ
 
1. นางวิเชียร  โนนน้อย
2. นางพรพรรณ  พรมลี
3. นางจงกลณี  ห้วยจันทร์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  ชาลีมานพ
 
1. นางจงกลณี  ห้วยจันทร์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 73.5 เงิน 24 1. เด็กหญิงชโลธร  พงษ์เกตุ
 
1. นางจงกลณี  ห้วยจันทร์
 
8 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 39 1. เด็กหญิงศศิประภา  เชขุนทด
2. เด็กหญิงสุทธิดารัตน์  ศรีแก้ว
 
1. นางพินากร  จันทศร
2. นางจงกลณี  ห้วยจันทร์
 
9 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 77 เงิน 48 1. เด็กหญิงโสฬพรรณี  อาจสาลี
 
1. นางสาวพรรณราย  สายหล้า
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงจรรยพร  สุศรี
2. เด็กชายภูมินทร์  สำแดงภัย
3. เด็กหญิงศิริวิมล  ส่งเสริม
 
1. นางสุบรรณ  บุญส่ง
2. นางผกาวดี  สิงห์ดง
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฮ่อไทสงค์
2. เด็กหญิงณัฐการณ์  บานชื่น
3. เด็กหญิงภัคชรธิดา  มีศรี
 
1. นางผกาวดี  สิงห์ดง
2. นางสุบรรณ  บุญส่ง
 
12 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงนานา   สืบราช
 
1. นางสุบรรณ  บุญส่ง