สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงสุภาพร  เสนา
 
1. นางสาววนิดา  บุตรเทวินทร์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายชญาน์วัต  ประจำ
2. เด็กชายพิทักษ์  เขตนิมิตร
3. เด็กชายวีรศักดิ์  ปาติบุตร
 
1. นางทัศนีย์  บัวมาศ
2. นางสุบรรณ  ชำนิกุล