สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงสุภาพร  เสนา
 
1. นางสาววนิดา  บุตรเทวินทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 38 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยอินทร์
 
1. นางวราทิพย์  ศักดิ์เทวินทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 15 1. เด็กชายพิทักษ์  เขตนิมิตร
 
1. นางวราทิพย์  ศักดิ์เทวินทร์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาพร  เสนา
 
1. นางวราทิพย์  ศักดิ์เทวินทร์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายชญาน์วัต  ประจำ
2. เด็กชายพิทักษ์  เขตนิมิตร
3. เด็กชายวีรศักดิ์  ปาติบุตร
 
1. นางทัศนีย์  บัวมาศ
2. นางสุบรรณ  ชำนิกุล
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ทองหลอม
2. เด็กชายราเชน  สุพรรณ์
3. เด็กชายศุภชัย  ชาดา
 
1. นางสุบรรณ์  ชำนิกุล
2. นางทัศนีย์  บัวมาศ
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กชายณัฐติกร  ธรรมศักดิ์
2. เด็กชายราเชน  สุพรรณ์
3. เด็กชายศุภชัย  ชาดา
 
1. นางสุบรรณ์  ชำนิกุล
2. นางทัศนีย์  บัวมาศ
 
8 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายราเชน  สุพรรณ์
 
1. นางสุบรรณ์  ชำนิกุล