สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสะมอน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.5 ทอง 9 1. เด็กหญิงณตินา  สมัญ
 
1. นางพูนทรัพย์  เหล็กกล้า
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติพร  พงสุระ
2. เด็กหญิงณัฒธิดา  วรรณเพ็ญ
3. เด็กชายธรณ์เทพ  ป้องบุญมา
 
1. นางสาววรรณวิษา  ปิยะวงษ์
2. นางศิรินภา  อุทุม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87.33 ทอง 5 1. เด็กชายปิยรัตน์  ชารีวัน
2. เด็กหญิงมีน  มั่งมี
3. เด็กชายสุรเชฏฐ์  ยอดกุล
 
1. นางศิรินภา  อุทุม
2. ว่าที่ร้อยตรีวสรรค์  จันดี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 6 1. เด็กชายธราธิป  ศรีธนะชาติ
 
1. นางกานต์ชนก  ปัญจวิวัฒน์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง 13 1. เด็กชายธีระวัฒน์  แสนปาง
 
1. นางพูนทรัพย์  เหล็กกล้า
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 10 1. เด็กชายชนาเดช  พรทิพย์
2. เด็กหญิงสุริวิภา  บานชื่น
 
1. นางกานต์ชนก  ปัญจวิวัฒน์
2. นางสมบูรณ์  งามล้วน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฉัตรพล  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  เกตุเล็ง
3. เด็กชายเตระวิทย์  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวกชกร  อินทา
2. นางพูนทรัพย์  เหล็กกล้า
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  แสนปาง
2. เด็กชายวีระพล  สมัญ
3. เด็กชายศรีนคร  แสนปาง
 
1. นางสาวกชกร  อินทา
2. นางนลัทพร  แก้วอุดม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชิณร  มียิ่ง
 
1. นายวชิรพงษ์   สีสัน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิณกร  มียิ่ง
 
1. นายปฏิภาณ  เหล็กกล้า
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กชายชิณกร  มียิ่ง
 
1. นางนลัทพร  แก้วอุดม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 25 1. เด็กหญิงสิริวิมล  แสนปาง
 
1. นางนลัทพร  แก้วอุดม
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงณตินา  สมัญ
2. เด็กชายธรรมรัตน์  ขันธ์เสน
3. เด็กชายธีระพล  บุญมาก
4. เด็กชายปิยะรัตน์  ชารีวัน
5. เด็กชายพินิจนันท์  สุทธิ์สน
6. เด็กหญิงยศวดี  ปัญจวิวัฒน์
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พันธ์เจริญ
8. เด็กหญิงลักคณา  จันเทา
9. เด็กหญิงวฤลดา  จันทร์พอง
10. เด็กชายวัชระพงษ์  สมัญ
 
1. นางสาวทานตะวัน  จอมเกาะ
2. นางสาวพิมพ์พิศา  ศรีธนะชาติ
 
14 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงสิราวรรณ   วิเชียร
2. เด็กหญิงอรอุมา   ศิริเลิศ
 
1. นางนลัทพร   แก้วอุดม
2. นายปฏิภาณ   เหล็กกล้า
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายสนธยา  สมัญ
2. เด็กชายสุรเชฏฐ   ยอดกุล
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุขสวัสดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวสรรค์  จันดี
2. นายวรเชษฐ์  วงษ์ภักดี
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายนันทกร  เจิญศิลป์
2. เด็กหญิงมีน  มั่งมี
3. เด็กชายสุทัศน์  แพทย์มด
 
1. นางพูนทรัพย์  เหล็กกล้า
2. นายปฏิภาณ  เหล็กกล้า
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สมบัติ
2. เด็กชายวันทนีย์  บุตรราช
3. เด็กหญิงศริยา  สุทธิปัญญา
4. เด็กชายสินชัย  คำบุ
5. เด็กหญิงสุริวิภา  บานชื่น
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ยอดกุล
 
1. นางกานต์ชนก  ปัญจวิวัฒน์
2. นางสมบูรณ์  งามล้วน
3. นางศิรินภา  อุทุม
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง 5 1. เด็กหญิงยศวดี  ปัญจวิวัฒน์
2. เด็กหญิงวฤลดา  จันทร์พอง
3. เด็กหญิงเบญญา  กงไธสง
 
1. นายปฏิภาณ  เหล็กกล้า
2. นางพูนทรัพย์  เหล็กกล้า
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐพร  แก้วรักษา
2. เด็กชายวัชระพงษ์  สมัญ
3. เด็กหญิงสิริวิมล  แสนปาง
 
1. นางสาววรรณวิษา  ปิยะวงษ์
2. นางศิรินภา  อุทุม
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงจณิสตา  แสงสุริยะ
2. เด็กหญิงลักคณา  จันเทา
3. เด็กหญิงสิตาพร  สิงห์ทอง
 
1. นางวิไลลักษณ์  ไชยบำรุง
2. นางสาวกชกร  อินทา
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พัน์เจริญ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  เกษเล็ง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แก้วเสนา
 
1. นางวิไลลักษณ์  ไชยบำรุง
2. นางสาวกชกร  อินทา
 
22 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงกาญจนี   สมทอง
 
1. นางกานต์ชนก  ปัญจวิวัฒน์
 
23 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายชนภัทร  มั่นคง
2. เด็กชายญัติพงศ์  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงเมธาวินี  ทองแม้น
 
1. นางสาวกชกร  อินทา
2. นางวิไลลักษณ์  ไชยบำรุง
 
24 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนี   สมทอง
2. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  สุทธิ์สน
3. เด็กหญิงเรือนทอง  เชื้อทอง
 
1. นางกานต์ชนก  ปัญจวิวัฒน์
2. นางสาวกชกร  อินทา
 
25 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กชายชยกร  ภาเภา
 
1. นางวิไลลักษณ์  ไชยบำรุง
 
26 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กชายวัชระพงษ์  สมัญ
 
1. นางพูนทรัพย์  เหล็กกล้า
 
27 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระพล  บุญมาก
 
1. นางสมบูรณ์  งามล้วน
 
28 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงชุรีพร  พงสุระ
2. เด็กชายสุทัศน์  แพทย์มด
3. เด็กหญิงอดิศา  พรมเมา
 
1. นางสมบูรณ์  งามล้วน
2. ว่าที่ร้อยตรีวสรรค์  จันดี
 
29 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กชายวัชระพงษ์  สมัญ
 
1. นายวชิรพงษ์  สีสัน
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศรีนคร  แสนปาง
2. เด็กชายสุริยา  จำปาหอม
3. เด็กชายสุรเชฏฐ  ยอดกุล
 
1. นายวรเชษฐ์  วงษ์ภักดี
2. ว่าที่ร้อยตรีวสรรค์  จันดี
 
31 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวัฒน์  แพทย์มด
2. เด็กชายนันทกร  เจริญศิลป์
3. เด็กชายศราวุฒิ  แพทย์มด
 
1. นายวชิรพงษ์  สีสัน
2. นายวรเชษฐ์  วงษ์ภักดี