สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสะมอน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงจณิสตา  แสงสุริยะ
2. เด็กหญิงมีน  มั่งมี
 
1. นางศิรินภา  อุทุม
2. นายปฏิภาณ  เหล็กกล้า
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77.8 เงิน 22 1. เด็กหญิงณัฒธิดา  วรรณเพ็ญ
2. เด็กหญิงศุภศรี  บุญท่วม
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แก้วเสนา
 
1. นางศิรินภา  อุทุม
2. นางสาววรรณวิษา  ปิยะวงษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กชายชิณกร  มียิ่ง
2. เด็กชายลัทธพล  วิเชียร
3. เด็กหญิงสิริวิมล  แสนปาง
 
1. นางศิรินภา  อุทุม
2. ว่าที่ร้อยตรีวสรรค์  จันดี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 77.57 เงิน 10 1. เด็กชายธีระพล  บุญมาก
2. เด็กหญิงยศวดี  ปัญจวิวัฒน์
 
1. นายวชิรพงษ์  สีสัน
2. ว่าที่ร้อยตรีวสรรค์  จันดี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 41 1. เด็กชายกฤตปกรณ์  สร้อยคำหลา
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  วิเชียร
 
1. นางสมบูรณ์  งามล้วน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 74.8 เงิน 16 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บุญเต็ม
 
1. นางสาวรุ่งนภา  กรรเชียง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กชายธราธิป  ศรัีธนะชาติ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  กรรเชียง
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 34 1. เด็กหญิงฐิติพร   พงสุระ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พันธ์เจริญ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสมบูรณ์  งามล้วน
2. ว่าที่ร้อยตรีวสรรค์  จันดี
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.67 เงิน 13 1. เด็กชายวัชระพงษ์  สมัญ
 
1. นางพูนทรัพย์  เหล็กกล้า
 
10 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 38 1. เด็กหญิงณัฐพร  แก้วรักษา
2. เด็กชายธรรมรัตน์  ขันธเสน
 
1. นายวรเชษฐ์  วงษ์ภักดี
2. นางสมบูรณ์  งามล้วน
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 13 1. เด็กชายศรีนคร  แสนปาง
 
1. นางสมบูรณ์  งามล้วน
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 34 1. เด็กชายถนัดกิจ  ผูกพันธ์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บุญเต็ม
3. เด็กชายวิทย์ธิชัย  ถวิลพงษ์
 
1. นายปฏิภาณ  เหล็กกล้า
2. นางพูนทรัพย์  เหล็กกล้า