สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85.25 ทอง 11 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สมบูรณ์
 
1. นางจิตสุดา  บึงไกร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ช่างไชย
2. เด็กชายธนพล  สุภาพ
3. เด็กชายปริวัฒน์  วรรณวงศ์
 
1. นางสาวอินทิรา  สมใจ
2. นางสาวสุดาพร  ทองปัญญา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 25 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กองเกิด
2. เด็กชายสถาพร  จันทณา
 
1. นางสาวอินทิรา  สมใจ
2. นางสาวสุดาพร  ทองปัญญา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 83 ทอง 21 1. เด็กหญิงมุทิตา  เขินไพร
 
1. นางสาวภูษณิศา  ผาคำ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 46 1. เด็กหญิงกันตยา  สอิ้งทอง
 
1. นางสาวภูษณิศา  ผาคำ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 31 1. เด็กหญิงนันทกร  กองเกิด
 
1. นางสาวภูษณิศา  ผาคำ
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พรมชัย
2. เด็กหญิงนภัสสรณ์  หุ่นทอง
3. เด็กชายพชรดนัย  ศรีเสาร์
 
1. นางสาวลลนา  แซ่หาง
2. นายชัชวาล  สอนศรี