สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงนันทนา  ศรีหาบุตร
2. เด็กหญิงวรรณภา  ศรีหาบุตร
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ช่วงโชติ
 
1. นางสาวอินทิรา  สมใจ
2. นางสาวสุดาพร  ทองปัญญา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 34.08 เข้าร่วม 52 1. เด็กชายวสวัติต์  โนนน้อย
2. เด็กชายอมตะ  ดีสวน
 
1. นางสาวภูษณิศา  ผาคำ
2. นางสาวสุดาพร  ทองปัญญา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 47 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ช่วงโชติ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  งามแสง
 
1. นายวิสุทธิ์  พิมพ์จันทร์
2. นายทองเยี่ยม  นาครินทร์