สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85.25 ทอง 11 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สมบูรณ์
 
1. นางจิตสุดา  บึงไกร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 27 1. เด็กชายอมตะ  ดีสวน
 
1. นางสาวภูษณิศา  ผาคำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงนันทนา  ศรีหาบุตร
2. เด็กหญิงวรรณภา  ศรีหาบุตร
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ช่วงโชติ
 
1. นางสาวอินทิรา  สมใจ
2. นางสาวสุดาพร  ทองปัญญา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ช่างไชย
2. เด็กชายธนพล  สุภาพ
3. เด็กชายปริวัฒน์  วรรณวงศ์
 
1. นางสาวอินทิรา  สมใจ
2. นางสาวสุดาพร  ทองปัญญา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 34.08 เข้าร่วม 52 1. เด็กชายวสวัติต์  โนนน้อย
2. เด็กชายอมตะ  ดีสวน
 
1. นางสาวภูษณิศา  ผาคำ
2. นางสาวสุดาพร  ทองปัญญา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 25 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กองเกิด
2. เด็กชายสถาพร  จันทณา
 
1. นางสาวอินทิรา  สมใจ
2. นางสาวสุดาพร  ทองปัญญา
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 47 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ช่วงโชติ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  งามแสง
 
1. นายวิสุทธิ์  พิมพ์จันทร์
2. นายทองเยี่ยม  นาครินทร์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 83 ทอง 21 1. เด็กหญิงมุทิตา  เขินไพร
 
1. นางสาวภูษณิศา  ผาคำ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 46 1. เด็กหญิงกันตยา  สอิ้งทอง
 
1. นางสาวภูษณิศา  ผาคำ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 31 1. เด็กหญิงนันทกร  กองเกิด
 
1. นางสาวภูษณิศา  ผาคำ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 67 ทองแดง 41 1. เด็กชายปริวัฒน์  วรรณวงศ์
 
1. นางสาวอินทิรา  สมใจ
 
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พรมชัย
2. เด็กหญิงนภัสสรณ์  หุ่นทอง
3. เด็กชายพชรดนัย  ศรีเสาร์
 
1. นางสาวลลนา  แซ่หาง
2. นางสาวสุดาพร  ทองปัญญา
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พรมชัย
2. เด็กหญิงนภัสสรณ์  หุ่นทอง
3. เด็กชายพชรดนัย  ศรีเสาร์
 
1. นางสาวลลนา  แซ่หาง
2. นายชัชวาล  สอนศรี