สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหงอก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงกัญธิกา  พลีใส
2. เด็กหญิงสิริยากร  คุณสิงห์
3. เด็กหญิงเทพปรียา  โคมวย
 
1. นางธาริณี  ประทุมขำ
2. นายวรพจน์  ลาเต
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงเพ็ญวิภา  ศรีชัย
 
1. นางสาวมนัสวาท  จันทร