สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหงอก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ศิริศักดิ์
 
1. นางสาวพิจิตรา  งามแสง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 46 1. เด็กหญิงปิยะนันท์  พันธ์งามกอบสิน
 
1. นางสาวพิจิตรา  งามแสง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงสิริวิมล  คุณสิงห์
 
1. นางสาวมนัสวาท  จันทร