สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหงอก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ศิริศักดิ์
 
1. นางสาวพิจิตรา  งามแสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสิริวิมล  คุณสิงห์
 
1. นางมะลิ  ไชยโคตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติมา  จันทะศรี
 
1. นางมะลิ  ไชยโคตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 20 1. เด็กหญิงสุนิชา  ศรีจักร์
 
1. นางวาสนา  ทวีธนวาณิชย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบุญมี  ศรีบูรณ์
 
1. นางมะลิ  ไชยโคตร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 46 1. เด็กหญิงปิยะนันท์  พันธ์งามกอบสิน
 
1. นางสาวพิจิตรา  งามแสง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กชายจักรพงศ์  แก้วคง
2. เด็กชายพาคินทร์  อินทร์คำ
 
1. นายพานิช  คนขยัน
2. นางอรทัย  คนขยัน
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงนฤมล  อัตตะลัง
 
1. นางวาสนา  ทวีธนวาณิชย์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงกัญธิกา  พลีใส
2. เด็กหญิงสิริยากร  คุณสิงห์
3. เด็กหญิงเทพปรียา  โคมวย
 
1. นางธาริณี  ประทุมขำ
2. นายวรพจน์  ลาเต
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สิงห์ธวัช
2. เด็กหญิงสิริวิมล  คุณสิงห์
3. เด็กหญิงเปรมปรีดา  สนิทชอบ
 
1. นายนาวิน  ประทุมขำ
2. นางธาริณี  ประทุมขำ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 33 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  พรมโสภา
 
1. นางนิตยาภรณ์  เกษโสภา
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 -    
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 38 1. เด็กหญิงณัฐนิภา  เกษศิริ
2. เด็กชายสรวิชญ์  โคมวย
 
1. นางอรทัย  คนขยัน
2. นางมะลิ  ไชยโคตร
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 82 ทอง 16 1. เด็กหญิงกัญธิกา  พลีใส
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ขะชี้ฟ้า
3. เด็กชายธนดล  ยอดไม้
4. เด็กชายธีรวัฒน์  ใจดี
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สิงห์ธวัช
6. เด็กหญิงสิริยากร  คุณสิงห์
7. เด็กหญิงสิริวิมล  คุณสิงห์
8. เด็กหญิงสุภัทธา  สาบุตร
9. เด็กหญิงเทพปรียา  โคมวย
10. เด็กหญิงเปรมปรีดา  สนิทชอบ
 
1. นายถวิล  กล้าเกิด
2. นายสุรัตน์ชัย  หล้าธรรม
3. นางนิตยาภรณ์  เกษโสภา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายบุญมี  ศรีบูรณ์
 
1. นายประจวบ  วงษ์รักษ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรประภา  เกษหอม
 
1. นางมะลิ  ไชยโคตร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 29 1. เด็กชายกฤษฎา  สุมาจักร
 
1. นายประจวบ  วงษ์รักษ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 48 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สิงห์ธวัช
 
1. นางมะลิ  ไชยโคตร
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงไพรวรรณ  หงษ์ศิลา
 
1. นางมะลิ  ไชยโคตร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 20 1. เด็กหญิงพันณิตา  ชัยปลัด
 
1. นางมะลิ  ไชยโคตร
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กชายชลธิต  ยอดไม้
 
1. นางมะลิ  ไชยโคตร
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงฐิติมา  จันทะศรี
 
1. นางมะลิ  ไชยโคตร
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงไพรวรรณ  หงษ์ศิลา
 
1. นายประจวบ  วงษ์รักษ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 45 1. เด็กหญิงกัญธิกา  พลีใส
 
1. นางมะลิ  ไชยโคตร
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงนฤมล  อัตตะลัง
 
1. นางสาวมนัสวาท  จันทร
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงเพ็ญวิภา  ศรีชัย
 
1. นางสาวมนัสวาท  จันทร
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงสิริวิมล  คุณสิงห์
 
1. นางสาวมนัสวาท  จันทร
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติมา  จันทะศรี
 
1. นางสาวมนัสวาท  จันทร
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  สุมาจักร
2. เด็กชายตะวัน  จันทร
3. เด็กชายทัศนัย  เทียมใส
4. เด็กชายธนายุทธ  ฟองลม
5. เด็กชายธีรวัฒน์  ใจดี
6. เด็กชายบูชิต  บรรยง
 
1. นายพานิช  คนขยัน
2. นางอรทัย  คนขยัน
3. นางธาริณี  ประทุมขำ
 
30 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  กันยา
2. เด็กชายวุฒิชัย  บัวพันธ์
 
1. นางสาวธานีรัตน์  แก้วใส
2. นางวาสนา  ทวีธนวาณิชย์
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.75 ทอง 7 1. เด็กชายธนชัย  ศุภนาม
2. เด็กชายธนภัทร  หนองหงอก
3. เด็กหญิงไพรวรรณ  หงษ์ศิลา
 
1. นายสำรอง  พานะรมย์
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนชัย  ศุภนาม
2. เด็กชายภูวนันท์  กันยา
3. เด็กชายอธิเกียรติ  ชัยปลัด
 
1. นายสำรอง  พานะรมย์
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุญมี  ศรีบูรณ์
2. เด็กหญิงยุวดี  ไชยโคตร
3. เด็กหญิงวรนุช  ศรีชารัตน์
4. เด็กหญิงวาสนา  ทุมมี
5. เด็กหญิงเกวลิน  วันศร
6. เด็กหญิงไพวรรณ  หงษ์ศิลา
 
1. นางอรทัย  คนขยัน
2. นายวรพจน์  ลาเต
3. นางธาริณี  ประทุมขำ
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 39 1. เด็กชายกัมปนาท  สิงห์ทอง
2. เด็กชายกิตติพิชญ์  เข็มทอง
3. เด็กชายจิรฐา  พรมโสภา
 
1. นายสำรอง  พานะรมย์
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 19 1. เด็กชายชานินทร์  มะโนรัตน์
2. เด็กชายธนดล  ยอดไม้
3. เด็กชายวิวัฒน์  สิทธิโท
 
1. นายสำรอง  พานะรมย์
 
36 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 85 ทอง 6 1. เด็กชายกรเดช  พลีใส
 
1. นางสาวรมิดา  นามโคตร
 
37 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กหญิงปวัณรัตน์  คุณสิงห์
2. เด็กชายวัชรพงษ์  เทพอาษา
3. เด็กหญิงอินทิรา  แก้วเหลา
 
1. นางพิริยา  หล้าธรรม
2. นางสาวรมิดา   นามโคตร
 
38 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงติยากร  รักษาคุณ
2. เด็กหญิงยุวธิดา  คำตั้งหน้า
3. เด็กชายวัชรพงษ์  เทพอาษา
 
1. นางพิริยา  หล้าธรรม
2. นางสาวรมิดา   นามโคตร
 
39 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงติยากร  รักษาคุณ
 
1. นางพิริยา  หล้าธรรม
 
40 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรประภา  เกษหอม
 
1. นางมะลิ  ไชยโคตร