สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 18 1. เด็กหญิงกุลนัดดา  ปัญญาใส
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  พรมพิม
3. เด็กชายณัฐภคพล  จิตมั่น
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ประจิตร
5. เด็กหญิงเพชรดา  บุญเฮ้า
 
1. นางรุ่งทิพย์  การะเกษ
2. นางสมยงค์  ทองเลิศ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกมลชนก  พวงศรี
2. เด็กหญิงดรุณี  นิลทัย
3. เด็กหญิงสิริญญา  แย้มศรี
4. เด็กหญิงสุวีระยา  จีระออน
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พรมโสภา
 
1. นางรัษฎาภรณ์  ผงกุลา
2. นางรุ่งทิพย์  การะเกษ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 33 1. เด็กหญิงประวีณา  วงษ์คำ
 
1. นางสมยงค์  ทองเลิศ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายชินภัทร  ขันแก้ว
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ธรรมโคตร
 
1. นางรุ่งทิพย์  การะเกษ
2. นางสมยงค์  ทองเลิศ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 12 1. เด็กหญิงดรุณี  นิลทัย
2. เด็กชายภูวนาท  สุดวิลัย
 
1. นางรุ่งทิพย์  การะเกษ
2. นางสมยงค์  ทองเลิศ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 17 1. เด็กชายวายุ  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงวิชุดา  คะนะมะ
 
1. นางอริสา  เมืองประทุม
2. นางสุภาวดี   ครองยุทธ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 84.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฉันทนา  จิตมั่น
2. เด็กหญิงชลธิชา  ตะวงษา
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  ชะยุมาตร
4. เด็กชายทศพร  ธรรมโคตร
5. เด็กชายทัณทรัตน์  สุดใจ
6. เด็กหญิงทิพกฤตา  ดาวเรือง
7. เด็กหญิงทิพย์ธารทอง  สีเชียง
8. เด็กชายธีระพงศ์  แก้วพิลา
9. เด็กหญิงบัณทิตา  โพธิ์ศรี
10. เด็กหญิงพรรทิพา  พงศ์พีระ
11. เด็กหญิงลมุล  สายเมือง
12. เด็กหญิงวรรณพร  วรโพด
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  นามพันธ์
14. เด็กหญิงเก็จมณี  ขันแก้ว
 
1. นางสุภาวดี  ครองยุทธ
2. นางสาวอรวรรณ  จันทะแจ่ม
3. นางสุดใจ  อ่อนหวาน
4. นางรัตนา  พรรณโรจน์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89 ทอง 13 1. เด็กหญิงจิราภา  บุญเฮ้า
 
1. นางสุดใจ  อ่อนหวาน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 83 ทอง 21 1. เด็กชายพรหมพิริยะ  ชำรำ
 
1. นางสุดใจ  อ่อนหวาน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 20 1. เด็กชายฤทธิเดช  ใจซื่อ
 
1. นางสุดใจ  อ่อนหวาน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 23 1. เด็กชายจิรายุส  การะเกษ
 
1. นางสุดใจ  อ่อนหวาน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอริศรา  ใจสุข
 
1. นางสุดใจ  อ่อนหวาน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง 8 1. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ประสาร
 
1. นางสุดใจ  อ่อนหวาน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  พรมลี
2. เด็กหญิงฉันทนา  จิตมั่น
3. เด็กหญิงชลธิชา  ขันแก้ว
4. เด็กหญิงชลธิชา  ตะวงษา
5. เด็กหญิงฐิติมา  พรรณโรจน์
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  ชะยุมาตร
7. เด็กหญิงดาราพร  จงเรียน
8. เด็กชายทศพร  ธรรมโคตร
9. เด็กชายทัณทรัตน์  สุดใจ
10. เด็กหญิงทิพกฤตา  ดาวเรือง
11. เด็กหญิงทิพย์ธารทอง  สีเชียง
12. เด็กหญิงธนิสรา  แก้วพิลา
13. เด็กหญิงบัณทิตา  โพธิ์ศรี
14. เด็กหญิงพรศิริ  บุญเฮ้า
15. เด็กหญิงพัชรีย์  ศรศิลป์
16. เด็กหญิงลมุล  สายเมือง
17. เด็กหญิงวรรณพร  วรโพด
18. เด็กหญิงวิชุดา  คะนะมะ
19. เด็กชายวีระพัฒน์  ศรีไชย
20. เด็กหญิงศิริณภา  ติละบาล
21. เด็กชายศุภลาภ  บุญชัยโย
22. เด็กหญิงสุดารัตน์  นามพันธ์
23. เด็กชายสุทธินัย  ศรีไสย์
24. เด็กหญิงสุภาวัลย์  ชัยมงคล
25. เด็กหญิงสุมาลัย  วงษ์คำ
26. เด็กชายอภิวัฒน์  สร้างไธสงค์
27. เด็กหญิงอริศรา  ใจสุข
28. เด็กหญิงเก็จมณี  ขันแก้ว
29. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  เมืองประทุม
30. เด็กหญิงโสภิดา  ขันแก้ว
 
1. นายยศสรัล  โพธิ์งาม
2. นายเอกวิทย์  นารีย์
3. นางเสน่หา  หารไชย
4. นางสุภาวดี  ครองยุทธ
5. นางสาวอรวรรณ  จันทะแจ่ม
6. นางอริสา  เมืองประทุม
7. นางสาวสุลัดดา  แก้วพิลา
8. นางสาวพิไลลักษณ์  ลีลา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายธีรโชติ  พลเสนา
2. เด็กชายวีระพัฒน์  ศรีไชย
3. เด็กชายสุทธินัย  ศรีไสย์
4. เด็กหญิงสุภาวัลย์  ชัยมงคล
5. เด็กชายอภิวัฒน์  สร้างไธสงค์
6. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  เมืองประทุม
 
1. นายยศสรัล  โพธิ์งาม
2. นายเอกวิทย์  นารีย์
3. นางอริสา  เมืองประทุม
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทศพร  ธรรมโคตร
 
1. นายยศสรัล  โพธิ์งาม
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงวรรณพร  วรโพด
 
1. นายยศสรัล  โพธิ์งาม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 19 1. เด็กชายสุรศักดิ์  รัตนวัน
 
1. นางเสน่หา  หารไชย
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 34 1. เด็กหญิงพัชรีย์  ศรศิลป์
 
1. นางเสน่หา  หารไชย
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 20 1. เด็กชายสุรศักดิ์  รัตนวัน
 
1. นางเสน่หา  หารไชย
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระพงศ์  แก้วพิลา
 
1. นางเสน่หา  หารไชย
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลิตา  ประถม
 
1. นางเสน่หา  หารไชย
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีระพงศ์  แก้วพิลา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อนุพันธ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงลมุล  สายเมือง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อนุพันธ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายธีระพงศ์  แก้วพิลา
 
1. นายยศสรัล  โพธิ์งาม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรรณพร  วรโพด
 
1. นายยศสรัล  โพธิ์งาม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 26 1. เด็กชายสุรศักดิ์  รัตนวัน
 
1. นางเสน่หา  หารไชย
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 16 1. เด็กหญิงพัชรีย์  ศรศิลป์
 
1. นางเสน่หา  หารไชย
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรโพด
2. เด็กหญิงกมลวรรณ   การะเกษ
3. เด็กหญิงกัลยกร  มีกัลยา
4. เด็กชายจิตติ  สุภาพ
5. เด็กหญิงจิตราพร  ภูมิพัฒน์
6. เด็กหญิงจิรนันท์  เถระพันธ์
7. เด็กชายจิรายุทธ  ชูหา
8. เด็กหญิงจุรีรีตน์  ทองบ่อ
9. เด็กหญิงชลิตา  ประถม
10. เด็กชายชินพัฒน์  ธรรมโคตร
11. เด็กหญิงดาริกา  ชาติผา
12. เด็กชายทรงพลศักดิ์  โพธิวัฒน์
13. เด็กชายธนธรณ์  จับไวดี
14. เด็กชายธีรพล  ขันแก้ว
15. เด็กหญิงนภาพร  บุญทอง
16. เด็กหญิงนฤมล  ขันแก้ว
17. เด็กหญิงนัททพร  บุญเฮ้า
18. เด็กชายปุรเชษฐ์  โพธิวัฒน์
19. เด็กชายพงศภัค  จิตมั่น
20. เด็กชายพงษ์ศิริ  วงษ์คำ
21. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เพ็งพวง
22. เด็กหญิงพัชราภรณ์  โทนะพันธ์
23. เด็กหญิงพิมนภา  เถระพันธ์
24. เด็กหญิงภัชราภรณ์  บุญชู
25. เด็กหญิงรัตติยา  เพ็งพวง
26. เด็กชายวชิร  รัตนะวัน
27. เด็กหญิงสยมภรณ์   วารีย์
28. เด็กชายสัมพันธ์  โทนะพันธ์
29. เด็กชายสาธิต  กะสี
30. เด็กหญิงสิริรัตน์  จิตมั่น
31. เด็กหญิงสุรัสวดี  ขันแก้ว
32. เด็กชายอดิศักดิ์  ธรรมโคตร
33. เด็กชายอนุชา  ดวงแก้ว
34. เด็กชายอนุวัฒน์  กิ่งโพธิ์
35. เด็กชายอรรตพล  คำเอี่ยม
36. เด็กชายอัฐพล  เถระพันธ์
37. เด็กหญิงอิศริญาภรณ์  ศิลาวงศ์
38. เด็กชายเกรียงไกร  มีทอง
39. เด็กหญิงเยาวภา  สมเสนาะ
40. เด็กชายไชยวัฒน์  วงษ์คำ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อนุพันธ์
2. นางรัตนา  พรรณโรจน์
3. นางสุดใจ  อ่อนหวาน
4. นางรุ่งทิพย์  การะเกษ
5. นางรัษฎาภรณ์  ผงกุลา
6. นายชัยมงคล  สิมมา
7. นางสมยงค์  ทองเลิศ
8. นายสังวาลย์  ผงกุลา
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนิสรา  แก้วพิลา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อนุพันธ์
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงนัททพร  บุญเฮ้า
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อนุพันธ์
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงบัณทิตา  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงศิริณภา  ติละบาล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อนุพันธ์
 
33 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนฤนาท  โทนะพันธ์
 
1. นางรัตนา  พรรณโรจน์
 
34 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปุรเชษฐ์  โพธิวัฒน์
 
1. นางสมยงค์  ทองเลิศ
 
35 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุรศักดิ์  รัตนวัน
 
1. นางรุ่งทิพย์  การะเกษ
 
36 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุมาลัย  วงษ์คำ
 
1. นางอริสา  เมืองประทุม
 
37 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัลยกร  มีกัลยา
 
1. นางวิไลพร  ทีน้ำคำ
 
38 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุทธินัย  ศรีใสย์
 
1. นางวิไลพร  ทีน้ำคำ
 
39 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิรภพ  รุ่งแสง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อนุพันธ์
 
40 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรพล  ศรีลาชัย
 
1. นางวิไลพร  ทีน้ำคำ
 
41 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กะสี
2. เด็กหญิงกมลชนก  พวงศรี
3. เด็กหญิงกัลยกร  มีกัลยา
4. เด็กหญิงจันทกานต์  ทุมไมล์
5. เด็กหญิงจิตราพร  ภูมิพัฒน์
6. เด็กชายจิรายุส  การะเกษ
7. เด็กหญิงทักษพร  นามพันธ์
8. เด็กหญิงธิติมา  พรรณโรจน์
9. เด็กชายนฤนาท  โทนะพันธ์
10. เด็กชายปฏิพัทธ์  สาระดี
11. เด็กชายปราณวัติ  ประถม
12. เด็กหญิงปิยพร  ภูมิพัฒน์
13. เด็กชายพรภวิษย์  จิตมั่น
14. เด็กหญิงพรรณภา  อ่อนศรี
15. เด็กหญิงพัชรีย์  ศรศิลป์
16. เด็กหญิงพิยดา  บุญราช
17. เด็กชายพิรภพ  รุ่งแสง
18. เด็กชายฟ้าประทาน  จงเรียน
19. เด็กชายศักดิ์กร  เดชฤทธิ์
20. เด็กหญิงศิรประภา  ยวนจิตร
21. เด็กหญิงสิริรัตน์  จิตมั่น
22. เด็กชายสุรศักดิ์  รัตนวัน
23. เด็กหญิงสุรัสวดี  ขันแก้ว
24. เด็กหญิงสุวีรยา  จีระออน
25. เด็กหญิงอิศริญาภรณ์  ศิลาวงศ์
26. เด็กหญิงอุมาพร  มีแสง
27. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พรมโสภา
 
1. นายยศสรัล  โพธิ์งาม
2. นายเอกวิทย์  นารีย์
3. นางเสน่หา  หารไชย
4. นางสุภาวดี  ครองยุทธ
5. นางสาวอรวรรณ  จันทะแจ่ม
6. นางสาวพิไลลักษณ์  ลีลา
7. นางสาวสุลัดดา  แก้วพิลา
 
42 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง 4 1. เด็กชายธนธรณ์  จับไวดี
2. เด็กชายอัฐพล  เถระพันธ์
 
1. นายชัยมงคล  สิมมา
2. นายสังวาลย์  ผงกุลา
 
43 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินพัฒน์  ธรรมโคตร
2. เด็กชายอรรตพล  คำเอี่ยม
 
1. นายชัยมงคล  สิมมา
2. นายสังวาลย์  ผงกุลา
 
44 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ธรรมโคตร
2. เด็กชายอรรตพล  คำเอี่ยม
 
1. นายสังวาลย์  ผงกุลา
2. นายชัยมงคล  สิมมา
 
45 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงนัททพร  บุญเฮ้า
2. เด็กหญิงโสภิดา  ขันแก้ว
 
1. นายชัยมงคล  สิมมา
2. นางรัษฎาภรณ์  ผงกุลา
 
46 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนธรณ์  จับไวดี
2. เด็กชายอัฐพล  เถระพันธ์
 
1. นายชัยมงคล  สิมมา
2. นางรัษฎาภรณ์  ผงกุลา
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายธีรพล  ขันแก้ว
2. เด็กชายวายุ  โพธิ์ศรี
3. เด็กชายศุภลาภ  บุญชัยโย
 
1. นายสังวาลย์  ผงกุลา
2. นางรัษฎาภรณ์  ผงกุลา
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงพรรณภา  อ่อนศรี
2. เด็กหญิงสิริญญา  แย้มศรี
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  ขันแก้ว
 
1. นายสังวาลย์  ผงกุลา
2. นางรัษฎาภรณ์  ผงกุลา
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 16 1. เด็กหญิงกันติยาภรณ์  การะเกษ
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  พรมลี
3. เด็กหญิงชลธิชา  ขันแก้ว
 
1. นายสังวาลย์  ผงกุลา
2. นางรัษฎาภรณ์  ผงกุลา
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ทุมไมล์
2. เด็กหญิงนฤมล  ขันแก้ว
3. เด็กหญิงพิมนภา  เถระพันธ์
 
1. นางเสน่หา  หารไชย
2. นางสาวชนาพร  นามวงษ์
 
51 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติธัช  ชิณช้าง
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  โพธิวัฒน์
3. เด็กหญิงอินทร์สุดา  อรรคบุตร
 
1. นางรัตนา  พรรณโรจน์
2. นางสาวพิไลลักษณ์  ลีลา
 
52 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ขันแก้ว
 
1. นางรัตนา  พรรณโรจน์
 
53 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กชายกันติทัด  เถระพันธ์
2. เด็กหญิงจิรภา  แก้วพิลา
3. เด็กชายนทีธาร  แพวขุนทด
4. เด็กหญิงบัณทิตา  จิตมั่น
5. เด็กหญิงพัชรีพร  โพธิวัฒน์
6. เด็กหญิงวรรณภา  สารศรี
 
1. นางสมยงค์  ทองเลิศ
2. นางรุ่งทิพย์  การะเกษ
3. นางสาวสุลัดดา  แก้วพิลา
 
54 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  ศรีไสย์
 
1. นางสุดใจ  อ่อนหวาน
 
55 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กชายอัมรินทร์  โทนะพันธ์
 
1. นางสาวสุลัดดา  แก้วพิลา
 
56 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรทิพา  พงศ์พีระ
 
1. นางเสน่หา  หารไชย
 
57 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 8 1. เด็กชายกันติทัด  เถระพันธ์
2. เด็กหญิงจิรภา  แก้วพิลา
3. เด็กหญิงวรรณภา  สารศรี
 
1. นางสาวสุลัดดา  แก้วพิลา
2. นางสาวชนาพร  นามวงษ์
 
58 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  ศรีไสย์
2. เด็กหญิงรสจรัฐ  โพธิวัฒน์
 
1. นายชัยมงคล  สิมมา
2. นางอริสา  เมืองประทุม