สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงจิราพร  ทับพันธ์
 
1. นางสุดใจ  อ่อนหวาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 50 1. เด็กหญิงประวีณา  วงษ์คำ
 
1. นางสมยงค์  ทองเลิศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงจิตราพร  ภูมิพัฒน์
2. เด็กหญิงภัชราภรณ์  บุญชู
 
1. นางวิไลพร  ทีน้ำคำ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 33 1. เด็กชายนฤนาท  โทนะพันธ์
 
1. นางวิไลพร  ทีน้ำคำ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ประสาร
 
1. นางอริสา  เมืองประทุม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงกัลยกร  มีกัลยา
2. เด็กหญิงจิตราพร   ภูมิพัฒน์
3. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ทองบ่อ
 
1. นางวิไลพร  ทีน้ำคำ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงทักษพร  นามพันธ์
2. เด็กหญิงธิมาพร  เถระพันธ์
3. เด็กหญิงพิยดา  บุญราช
4. เด็กหญิงมรกต  ทรดี
5. เด็กหญิงอุมาพร  มีแสง
 
1. นางรัษฎาภรณ์  ผงกุลา
2. นางรุ่งทิพย์  การะเกษ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 30 1. เด็กชายชัยวุฒิ  วรลี
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อนุพันธ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิตราพร  ภูมิพัฒน์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อนุพันธ์
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ขันแก้ว
2. เด็กหญิงชนิษฐา  พรมโสภา
3. เด็กหญิงโชติรัตน์  ยงยุทธ
 
1. นางสาวพิไลลักษณ์  ลีลา
2. นางรัตนา  พรรณโรจน์
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 23 1. เด็กชายสุรเกียรติ  นามแสง
 
1. นางสาวสุลัดดา  แก้วพิลา