สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 50 1. เด็กหญิงภาวิณี  จิตมั่น
 
1. นางสมยงค์  ทองเลิศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 43 1. เด็กหญิงศิรประภา  ยวนจิตร
 
1. นางวิไลพร  ทีน้ำคำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงวิชุดา  คะนะมะ
 
1. นางอริสา  เมืองประทุม
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 46 1. เด็กหญิงกมลชนก  พวงศรี
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พรมโสภา
 
1. นางสุภาวดี  ครองยุทธ
2. นางสาวอรวรรณ  จันทะแจ่ม
 
5 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธีรพล  ขันแก้ว
2. เด็กชายสัมพันธ์  โทนะพันธ์
 
1. นางอริสา  เมืองประทุม
2. นางวิไลพร  ทีน้ำคำ