สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 25 1. เด็กชายพิชิตชัย  คุณสาร
2. เด็กหญิงสุภัสรา  แก้วเพ็ชร
 
1. นางกุลปรียา  แก้วศรีหาวงศ์
2. นายนิรุต  โสพัฒน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 83 ทอง 14 1. เด็กหญิงชลธิชา  มะโนรัตน์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  หลอดทอง
3. เด็กหญิงณัฐริกา  คุณสาร
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญยืน
5. เด็กชายธีระยุทธ  กล้าเกิด
6. เด็กชายนครินทร์  ยอดสูงเนิน
7. เด็กชายสรสิช  ยงยศ
8. เด็กชายสิทธิชัย  สุระเดช
9. เด็กหญิงสุกัญญา  หาญทอง
10. เด็กชายเถลิงศักดิ์  สาแก้ว
 
1. นางชลิตา  พงษ์ประสพ
2. นายสุบิน  ศรีจักร์
3. นายประเสริฐชัย  ใจดี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 83 ทอง 21 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญยืน
 
1. นายสุบิน  ศรีจักร์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 36 1. เด็กหญิงสิราวรรณ   ขีรัมย์
2. เด็กหญิงสุนันทา  ถามนต์
 
1. นางเยาวลักษณ์  สอนจันดา
2. นางสาววรรณภา  ใจดี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 35 1. เด็กหญิงนิภาพร  สุขสมบัติ
2. เด็กหญิงสโรชา  หาญกุดเลาะ
 
1. นางเยาวลักษณ์  สอนจันดา
2. นางสาววรรณภา  ใจดี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 24 1. เด็กหญิงวรัทยา  คูณผล
 
1. นางกุลปรียา  แก้วศรีหาวงศ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 17 1. เด็กชายเถลิงศักดิ์  สาแก้ว
 
1. นางกุลปรียา  แก้วศรีหาวงศ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 39 1. เด็กหญิงปราญปรียา  ยางงาม
 
1. นางกุลปรียา  แก้วศรีหาวงศ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงวรัญญา  เกษปรีดา
2. เด็กหญิงวันดี  สุทธสน
 
1. นายนิรุต  โสพัฒน์
2. นางสาวทิพาพร  วงศ์คำดี
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายภานุพงศ์  พูลมาก
2. เด็กชายสรสิช  ยงยศ
 
1. นายนิรุต  โสพัฒน์
2. นางกุลปรียา  แก้วศรีหาวงศ์
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายธนภัทร  ดีนวนพะเนา
 
1. นางกุลปรียา  แก้วศรีหาวงศ์
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.5 ทอง 21 1. เด็กชายชานนท์  จุลพล
2. เด็กชายปราโมทย์  คุ้มบุญ
3. เด็กชายวันชัย  นันทพันธ์
 
1. นางสาวทิพาพร  วงศ์คำดี
2. นางเยาวลักษ์  สอนจันดา