สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 63.6 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญยืน
 
1. นางชลิตา  พงษ์ประสพ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 40 1. เด็กชายปราญปรียา  ยางงาม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  หาญทอง
 
1. นางชลิตา  พงษ์ประสพ
2. นางสาวทิพาพร  วงศ์คำดี
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กชายกนกพล  พันธ์งาม
2. เด็กหญิงธมกร  สอนคำเสน
3. เด็กหญิงพรพิมล  พันธ์งาม
 
1. นางเยาวลักษณ์  สอนจันดา
2. นางสาววรรณภา  ใจดี
 
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 54 1. เด็กชายพิชิตชัย  คุณสาร
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วเพ็ชร
 
1. นางกุลปรียา  แก้วศรีหาวงศ์
2. นายนิรุต  โสพัฒน์