สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 28 1. เด็กหญิงภูริตา  มะโนรัตน์
 
1. นางพิมพ์ลดา  สอนคำเสน
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 -1 -    
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 -1 -    
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีหาวัตร
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  อุตรพันธ์
3. เด็กหญิงปทิตตา  เพ็งศรี
4. เด็กชายปรเมทศ์  ดีนวนพะเนา
5. เด็กหญิงวรัญญา  คูณชัย
 
1. นางกุลปรียา  แก้วศรีหาวงศ์
2. นางชลิตา  พงษ์ประสพ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงชลธิชา  มะโนรัตน์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญยืน
3. เด็กหญิงพิมลรัตน์  พันธ์งาม
4. เด็กหญิงภูริตา  มะโนรัตน์
5. เด็กหญิงวรัทยา  คูณผล
 
1. นางชลิตา  พงษ์ประสพ
2. นายสุบิน  ศรีจักร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 25 1. เด็กชายพิชิตชัย  คุณสาร
2. เด็กหญิงสุภัสรา  แก้วเพ็ชร
 
1. นางกุลปรียา  แก้วศรีหาวงศ์
2. นายนิรุต  โสพัฒน์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 49 1. เด็กชายณัฐพงษ์  หลอดทอง
2. เด็กหญิงปราญปรียา  ยางงาม
 
1. นางกุลปรียา  แก้วศรีหาวงศ์
2. นางชลิตา  พงษ์ประสพ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 83 ทอง 14 1. เด็กหญิงชลธิชา  มะโนรัตน์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  หลอดทอง
3. เด็กหญิงณัฐริกา  คุณสาร
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญยืน
5. เด็กชายธีระยุทธ  กล้าเกิด
6. เด็กชายนครินทร์  ยอดสูงเนิน
7. เด็กชายสรสิช  ยงยศ
8. เด็กชายสิทธิชัย  สุระเดช
9. เด็กหญิงสุกัญญา  หาญทอง
10. เด็กชายเถลิงศักดิ์  สาแก้ว
 
1. นางชลิตา  พงษ์ประสพ
2. นายสุบิน  ศรีจักร์
3. นายประเสริฐชัย  ใจดี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 83 ทอง 21 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญยืน
 
1. นายสุบิน  ศรีจักร์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 36 1. เด็กหญิงสิราวรรณ   ขีรัมย์
2. เด็กหญิงสุนันทา  ถามนต์
 
1. นางเยาวลักษณ์  สอนจันดา
2. นางสาววรรณภา  ใจดี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 35 1. เด็กหญิงนิภาพร  สุขสมบัติ
2. เด็กหญิงสโรชา  หาญกุดเลาะ
 
1. นางเยาวลักษณ์  สอนจันดา
2. นางสาววรรณภา  ใจดี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนภัทร  ดีนวนพะเนา
 
1. นางกุลปรียา  แก้วศรีหาวงศ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 24 1. เด็กหญิงวรัทยา  คูณผล
 
1. นางกุลปรียา  แก้วศรีหาวงศ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 17 1. เด็กชายเถลิงศักดิ์  สาแก้ว
 
1. นางกุลปรียา  แก้วศรีหาวงศ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 39 1. เด็กหญิงปราญปรียา  ยางงาม
 
1. นางกุลปรียา  แก้วศรีหาวงศ์
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชลธิชา  มะโนรัตน์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญยืน
3. เด็กหญิงปราญปรียา  ยางงาม
4. เด็กหญิงพิมลรัตน์  พันธ์งาม
5. เด็กหญิงภูริตา  มะโนรัตน์
6. เด็กหญิงสุกัญญา  หาญทอง
 
1. นางเยาวลักษณ์  สอนจันดา
2. นางชลิตา  พงษ์ประสพ
3. นางพิมพ์ลดา  สอนคำเสน
4. นางสาวทิพาพร  วงศ์คำดี
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชลธิชา  มะโนรัตน์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญยืน
3. เด็กหญิงปราญปรียา  ยางงาม
4. เด็กหญิงพิมลรัตน์  พันธ์งาม
5. เด็กหญิงภูริตา  มะโนรัตน์
6. เด็กหญิงสุกัญญา  หาญทอง
 
1. นางเยาวลักษณ์  สอนจันดา
2. นางสาวทิพาพร  วงศ์คำดี
3. นางสาววรรณภา  ใจดี
4. นางพิมพ์ลดา  สอนคำเสน
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 63.6 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญยืน
 
1. นางชลิตา  พงษ์ประสพ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 40 1. เด็กชายปราญปรียา  ยางงาม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  หาญทอง
 
1. นางชลิตา  พงษ์ประสพ
2. นางสาวทิพาพร  วงศ์คำดี
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกษปรีดา
2. เด็กชายธีระยุทธ  กล้าเกิด
3. เด็กชายภาคภูมิ  โยธาวงษ์
4. เด็กชายสิทธิชัย  สุระเดช
5. เด็กชายสิทธิพร  แก้วกาบิน
6. เด็กชายเถลิงศักดิ์  สาแก้ว
 
1. นายนิรุต  โสพัฒน์
2. นายสุบิน  ศรีจักร์
3. นางชลิตา  พงษ์ประสพ
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 31 1. เด็กชายณัฐพงษ์  หลอดทอง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญยืน
3. เด็กหญิงภูริตา  มะโนรัตน์
 
1. นางชลิตา  พงษ์ประสพ
2. นางสาววรรณภา  ใจดี
 
22 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงวรัญญา  เกษปรีดา
2. เด็กหญิงวันดี  สุทธสน
 
1. นายนิรุต  โสพัฒน์
2. นางสาวทิพาพร  วงศ์คำดี
 
23 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายภานุพงศ์  พูลมาก
2. เด็กชายสรสิช  ยงยศ
 
1. นายนิรุต  โสพัฒน์
2. นางกุลปรียา  แก้วศรีหาวงศ์
 
24 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงถาวร  รันทร
2. เด็กหญิงสุกัญญา  หาญทอง
 
1. นายนิรุต  โสพัฒน์
2. นางกุลปรียา  แก้วศรีหาวงศ์
 
25 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงธมกร  สอนคำเสน
 
1. นางเยาวลักษณ์  สอนจันดา
 
26 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กชายกนกพล  พันธ์งาม
2. เด็กหญิงธมกร  สอนคำเสน
3. เด็กหญิงพรพิมล  พันธ์งาม
 
1. นางเยาวลักษณ์  สอนจันดา
2. นางสาววรรณภา  ใจดี
 
27 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 62 1. เด็กหญิงณัฐพร  ไชยโคตร
2. เด็กหญิงธมกร  สอนคำเสน
3. เด็กหญิงพรพิมล  พันธ์งาม
 
1. นางเยาวลักษณ์  สอนจันดา
2. นางสาววรรณภา  ใจดี
 
28 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายธนารักษ์  กาลทอน
 
1. นางเยาวลักษณ์  สอนจันดา
 
29 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงถาวร  รันทร
2. เด็กชายวราชิตร  สีเขียว
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  มะโนรัตน์
 
1. นางสาววรรณภา  ใจดี
2. นางชลิตา  พงษ์ประสพ
 
30 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 54 1. เด็กชายพิชิตชัย  คุณสาร
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วเพ็ชร
 
1. นางกุลปรียา  แก้วศรีหาวงศ์
2. นายนิรุต  โสพัฒน์
 
31 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวันชัย  นันทพันธ์
 
1. นางพิมพ์ลดา  สอนคำเสน
 
32 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายธนภัทร  ดีนวนพะเนา
 
1. นางกุลปรียา  แก้วศรีหาวงศ์
 
33 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจันทร์ประภา  นันทวงศ์
2. เด็กหญิงปานรินทร์  แก้วคำ
3. เด็กชายรัฐภูมิ  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นางจารุวรรณ  กันตรี
 
34 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปานรินทร์  แก้วคำ
2. เด็กชายวราชิตร  สีเขียว
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วเพ็ชร
 
1. นางจารุวรรณ  กันตรี
2. นายถนอม  จอมเกาะ
 
35 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.5 ทอง 21 1. เด็กชายชานนท์  จุลพล
2. เด็กชายปราโมทย์  คุ้มบุญ
3. เด็กชายวันชัย  นันทพันธ์
 
1. นางสาวทิพาพร  วงศ์คำดี
2. นางเยาวลักษ์  สอนจันดา
 
36 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 28 1. เด็กชายชัยนคร  พิมพา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกษปรีดา
3. เด็กชายธเนศ  เกิดพิบาล
 
1. นางสาวทิพาพร  วงศ์คำดี
2. นางเยาวลักษณ์  สอนจันดา