สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงเกษรินทร์  รู้น้อม
 
1. นางธีรพร  สุพร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุวรรณี  สุขท่าข้าม
 
1. นางธีรพร  สุพร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกุลยา  สุฤทธิ์
2. เด็กหญิงจีราวรรณ  แป้นจันทร์
3. เด็กชายชินวัฒน์  อรัญทม
 
1. นางธีรพร  สุพร
2. นางฉันทนา  จำปาสุข
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กชายคชสาร  โปร่งจิต
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ประนม
 
1. นางธีรพร  สุพร
2. นางฉันทนา  จำปาสุข
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 20 1. เด็กชายรัชชานนท์  ลมผักแว่น
 
1. นายศรีประสิทธิ์  คำพิหล้า
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงรัชนก  บุญประสพ
2. เด็กหญิงอรพิน  ชูกำแพง
 
1. นางสาวอำพร  วังเอก
2. นางสาวรจนา  ขอร่ม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ประนม
 
1. นางเฉลา  ทองสิงห์
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ระวังชน
2. เด็กหญิงนิสากร  เนาวโรจน์
3. เด็กชายเกรียงไกร  จันทมาศ
 
1. นางกัญญาภัค  ผาสุข
2. นางสาวลัดดา  ผมพันธ์