สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงศศินา  วรครุฑ
 
1. นายศรีประสิทธิ์  คำพิหล้า
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 50 1. เด็กหญิงนภเกตน์  อุ่นแดง
2. เด็กหญิงนลินญา  บุญโย
3. เด็กชายพรเทพ  เสือคง
 
1. นางจุฑาธิบดิ์  โสภากุล
 
3 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญใหญ่
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ปุยอบ
 
1. นางฉลวย  ภาคคำ
2. นางสาวกาญจนา  สมบัติ