สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงเกษรินทร์  รู้น้อม
 
1. นางธีรพร  สุพร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  เกษมศรี
 
1. นางธีรพร  สุพร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุวรรณี  สุขท่าข้าม
 
1. นางธีรพร  สุพร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกุลยา  สุฤทธิ์
2. เด็กหญิงจีราวรรณ  แป้นจันทร์
3. เด็กชายชินวัฒน์  อรัญทม
 
1. นางธีรพร  สุพร
2. นางฉันทนา  จำปาสุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กชายคชสาร  โปร่งจิต
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ประนม
 
1. นางธีรพร  สุพร
2. นางฉันทนา  จำปาสุข
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงศศินา  วรครุฑ
 
1. นายศรีประสิทธิ์  คำพิหล้า
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงนลินญา  บุญโย
2. เด็กหญิงปนัดดา  โททะรินทร์
3. เด็กหญิงมาลีรัตน์  อุปทัง
 
1. นางสาวกาญจนา  สมบัติ
2. นางฉลวย  ภาคคำ
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงกรองกุล  จันทวงศ์
2. เด็กหญิงจีราวรรณ  แป้นจันทร์
3. เด็กหญิงลัลน์ลลิต  นทีมหาคุณ
 
1. นางฉลวย  ภาคคำ
2. นางสาวกาญจนา  สมบัติ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนพล  ประนม
2. เด็กชายพรเทพ  เสือคง
 
1. นายศรีประสิทธิ์  คำพิหล้า
2. นางฉลวย  ภาคคำ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวนิสา  นางรองศรี
2. เด็กหญิงศศิวิมล  เพ็งเภา
 
1. นายศรีประสิทธิ์  คำพิหล้า
2. นางสาวรจนา  ขอร่ม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 20 1. เด็กชายรัชชานนท์  ลมผักแว่น
 
1. นายศรีประสิทธิ์  คำพิหล้า
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 50 1. เด็กหญิงนภเกตน์  อุ่นแดง
2. เด็กหญิงนลินญา  บุญโย
3. เด็กชายพรเทพ  เสือคง
 
1. นางจุฑาธิบดิ์  โสภากุล
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงกรองกุล  จันทวงศ์
2. เด็กหญิงจีราวรรณ  แป้นจันทร์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ประนม
 
1. นางจรูญศรี  เสาวภากาญจน์
2. นางจุฑาธิปดิ์  โสภากุล
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78.6 เงิน 21 1. เด็กหญิงกนกอร  เข็มทอง
2. เด็กหญิงณัฐพร  ไชยเกิด
3. เด็กชายพัชรพงษ์  บุญใหญ่
 
1. นางนิตยาภรณ์  คันศร
2. นางจุฑาธิบดิ์  โสภากุล
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดุษฎี  ดีทวี
2. เด็กหญิงปัณฑารีย์  บัวระสอน
3. เด็กหญิงวรัญญา  พอใจ
 
1. นางจรูญศรี  เสาวภากาญจน์
2. นายศรีประสิทธิ์  คำพิหล้า
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงนงนภัส  มหาธาตุ
2. เด็กหญิงพัชรพร  ชาติทอง
3. เด็กหญิงรังสิยา  พรหมโคตร
 
1. นางนิตยาภรณ์  คันศร
2. นางจุฑาธิบดิ์  โสภากุล
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนิสา  นางรองศรี
2. เด็กหญิงศศิวิมล  เพ็งเภา
3. เด็กหญิงสายชล  จันทรรักษา
 
1. นางจรูญศรี  เสาวภากาญจน์
2. นายศรีประสิทธิ์  คำพิหล้า
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายชลบุตร  พงซิอั้ว
2. เด็กชายสถาพร  ทาบาล
 
1. นางจรูญศรี  เสาวภากาญจน์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 83 ทอง 14 1. เด็กชายนันทชัย  ประนม
2. เด็กชายวราพล  ประนม
 
1. นางจรูญศรี  เสาวภากาญจน์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวนิสา  นางรองศรี
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พยัคฆ์กุล
3. เด็กหญิงศศิวิมล  เพ็งเภา
4. เด็กหญิงสายชล  จันทรักษา
5. เด็กหญิงสุรีย์ฉาย  สิงชฎา
 
1. นางอำพร  วังเอก
2. นางสาวอุไรลักษณ์  ตนัยศักดิ์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ทองมูล
 
1. นางสาวอุไรลักษณ์  ตนัยศักดิ์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 7 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  แป้นจันทร์
2. เด็กชายชินวัฒน์  อรัญทม
 
1. นางอำพร  วังเอก
2. นางสาวอุไรลักษณ์  ตนัยศักดิ์
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงรัชนก  บุญประสพ
2. เด็กหญิงอรพิน  ชูกำแพง
 
1. นางสาวอำพร  วังเอก
2. นางสาวรจนา  ขอร่ม
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ประถมบุตร
2. เด็กหญิงสุวรรณี  สุขท่าข้าม
 
1. นางชารินี  บัวจูม
2. นางฉันทนา  จำปาสุข
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  ทองมูล
2. เด็กหญิงปนัดดา  อรัญทม
3. เด็กชายอนุชิต  โมตา
 
1. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณดี
2. นางฉลวย  ภาคคำ
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง 7 1. เด็กชายชินวัฒน์  ประนม
2. เด็กชายนันทวัฒน์  อรัญทม
3. เด็กชายปิยพงษ์  เชี่ยวชาญ
 
1. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณดี
2. นางฉลวย  ภาคคำ
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  ทรัพย์ทิพย์
2. เด็กหญิงธีราพร  รักษาพันธ์
3. เด็กชายนเรศ  เจตนา
4. เด็กชายมณีเกษ  ไชยโยธา
5. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  นันทะชาติ
6. เด็กชายวิทยา  กันจะนะชุมาบูรพะ
7. เด็กชายสถาพร  ศรีไตรเรือง
8. เด็กชายสัมฤทธิ์  คำวิเศษ
9. เด็กหญิงสุพัตรา  ขันตี
10. เด็กหญิงอภิชญา  มังคะการ
 
1. นางอัญชลี  พลบุญ
2. นางเฉลา  ทองสิงห์
3. นายศรีประสิทธิ์  คำพิหล้า
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินดามณี  พรหมโคตร
2. เด็กชายธเนศ  เจตนา
3. เด็กหญิงรุจิรา  โพธิ์ทิพย์ทองงาม
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  นันทะชาติ
5. เด็กชายสถาพร  ศรีไตรเรือง
6. เด็กชายสัมฤทธิ์  คำวิเศษ
 
1. นางอัญชลี  พลบุญ
2. นางเฉลา  ทองสิงห์
3. นางสาวกาญจนา  สมบัติ
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ประนม
 
1. นางเฉลา  ทองสิงห์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.8 เงิน 10 1. เด็กหญิงพรชิตา  ดาวเรือง
 
1. นางเฉลา  ทองสิงห์
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง 8 1. เด็กชายกิตติพล  นามวงศ์
2. เด็กชายฑณวัฒน์  บัวศรี
3. เด็กชายบุญยัง  ระเมียดดี
4. เด็กชายประมุข  วงษ์ซา
5. เด็กชายสุทธิชัย  แสงพยับ
6. เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีละออน
 
1. นายเจริญ  บุญอุดม
2. นางประคองศรี  พันธ์โยศรี
3. นายสุบรรณ  แก้วฤทธิ์
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทนง  ทูภิรมย์
2. เด็กชายธนพล  ประนม
3. เด็กชายบูรพา  ทองวัตร
4. เด็กชายปิยพงษ์  เชี่ยวชาญ
5. เด็กชายพรเทพ  เสือคง
6. เด็กชายวิทวัฒน์  อินทะ
 
1. นายเจริญ  บุญอุดม
2. นายพลกฤต  ชัยสนาม
3. นายสุบรรณ  แก้วฤทธิ์
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เขตนิมิตร
2. เด็กชายจตุพล  ศรีเมือง
3. เด็กชายดุษฎี  หิมะคุณ
4. เด็กชายปราณันต์  ประนม
5. เด็กชายศุภชัย  พริ้งเพราะ
6. เด็กชายสุริยา  พิศวงศ์
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  มาระโย
8. เด็กชายไกรสร  พึ่งภักดิ์
 
1. นายเจริญ  บุญอุดม
2. นายพลกฤต  ชัยสนาม
3. นางประคองศรี  พันธ์โยศรี
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรองกุล  จันทวงศ์
2. เด็กหญิงจีราวรรณ  แป้นจันทร์
3. เด็กชายชินวัฒน์  อรัญทม
4. เด็กหญิงพรชิตา  ดาวเรือง
5. เด็กหญิงรัชนก  บุญประสพ
6. เด็กหญิงลัลล์ลลิต  นทีมหาคุณ
7. เด็กหญิงศศิกานต์  ประนม
8. เด็กหญิงศศินา  วรครุธ
9. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แสนจันทร์
10. เด็กหญิงสุวรรณี  สุขท่าข้าม
 
1. นายดำรงศักดิ์  วงษาวดี
2. นางธีรพร  สุพร
3. นางนันทนัช  จันทำ
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดุษฎี  ดีทวี
2. เด็กหญิงทัดดาว  เจตนา
3. เด็กหญิงปัณฑารีย์  บัวระสอน
4. เด็กหญิงวรัญญา  นามปัญญา
5. เด็กหญิงวรัญญา  พอใจ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  วงเวียน
2. นางสาวนพวรรณ  วรครุฑ
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 19 1. เด็กหญิงนันทิชา  เท่าสิงห์
2. เด็กหญิงวราวรรณ  ผลภักดี
3. เด็กหญิงสุธาสินี  บุญสวัสดิ์
 
1. นางชารินี  บัวจูม
2. นางฉันทนา  จำปาสุข
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชินวัฒน์  อรัญทม
2. เด็กหญิงผการัตน์  วิวาห์สุข
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ขันตี
 
1. นางชารินี  บัวจูม
2. นางฉันทนา  จำปาสุข
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  แป้นจันทร์
2. เด็กหญิงศศิณา  วรครุธ
3. เด็กหญิงสุรีย์ฉาย  สิงห์ชฎา
 
1. นางจุฑาธิบดิ์  โสภากุล
 
39 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงผการัตน์  วิวาห์สุข
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  นพเคราะห์
3. เด็กหญิงวิภาพร  พอใจ
 
1. นางอำพร  วังเอก
2. นายวิสันต์  เข็มแก้ว
 
40 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 13 1. เด็กชายชลบุตร  พงซิอั้ว
2. เด็กชายนันทชัย  ประนม
 
1. นางอำพร  วังเอก
2. นายวิทยากร  พรมลา
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  บุราสิทธิ์
2. เด็กชายสถาพร  ทาบาล
3. เด็กชายอนุชา  กุลทะโสม
 
1. นายจตุศิลป์  พงษ์พิพิธธรรม
2. นายสุขเกษม  มืดทับไทย
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ฉลาดเอื้อ
2. เด็กชายพิพัฒน์  บำรุงธรรม
3. เด็กชายแสงสุรีย์  พุ่มพล
 
1. นายเจริญ  บุญอุดม
2. นายดำรงศักดิ์  วงษาวดี
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงกุลยา  สุฤทธิ์
2. เด็กหญิงดารารัตน์  ศรีวิสรณ์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แสนจันทร์
4. เด็กหญิงอนุธิดา  ประนม
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  เกษมศรี
6. เด็กหญิงเกษรินทร์  รู้น้อม
 
1. นางเฉลา  ทองสิงห์
2. นางอัญชลี  พลบุญ
3. นางกัญญาภัค  ผาสุข
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัลญา  ไชยสนาม
2. เด็กหญิงนลินญา  บุญโย
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  อุปทัง
 
1. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณดี
2. นางฉันทนา  จำปาสุข
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงวิภาพร  เตียงนอน
2. เด็กชายอนุชา  กุลทะโสม
3. เด็กชายเฉียบชัย  ศรีมี
 
1. นายจตุศิลป์  พงษ์พิพิธธรรม
2. นายสุขเกษม  มืดทับไทย
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวันต์  บัวระสอน
2. เด็กหญิงผการัตน์  วิวาห์สุข
3. เด็กหญิงวลีพร  บำรุงธรรม
 
1. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณดี
2. นางสาวรจนา  ขอร่ม
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ประถมบุตร
2. เด็กหญิงศศิณา  วรครุธ
3. เด็กหญิงสุวรรณี  สุขท่าข้าม
 
1. นางเฉลา  ทองสิงห์
2. นางอัญชลี  พลบุญ
 
48 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายพรสวรรค์  ไตรรัตน์
 
1. นางสาวลัดดา  ผมพันธ์
 
49 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ระวังชน
2. เด็กหญิงนิสากร  เนาวโรจน์
3. เด็กชายเกรียงไกร  จันทมาศ
 
1. นางกัญญาภัค  ผาสุข
2. นางสาวลัดดา  ผมพันธ์
 
50 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายจารุวัฒน์  บุญเติม
2. เด็กชายปฐมพงษ์  ถนอมหมู่
3. เด็กชายวันชัย  พอใจ
 
1. นางกัญญาภัค  ผาสุข
2. นางสาวลัดดา  ผมพันธ์
 
51 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายจารุวิชญ์  บุญใหญ่
 
1. นางกัญญาภัค  ผาสุข
 
52 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิจิตตา  แก้วดี
 
1. นายศรีประสิทธิ์  คำพิหล้า
 
53 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัชนก  บุญประสพ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  เพ็งพิศ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  เกษมศรี
 
1. นางอำพร  วังเอก
2. นางชารินี  บัวจูม
 
54 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญใหญ่
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ปุยอบ
 
1. นางฉลวย  ภาคคำ
2. นางสาวกาญจนา  สมบัติ
 
55 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 21 1. เด็กหญิงทัิพมาส  โพธิ์นอก
2. เด็กชายสุวรรณ  จันทมาศ
 
1. นางฉลวย  ภาคคำ
2. นางสาวกาญจนา  สมบัติ
 
56 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสถาพร  ศรีไตรเรือง
2. เด็กหญิงอมิสตา  ดีนันท์
 
1. นางอัมพร  วังเอก
2. นางสาวอุไรลักษณ์  ตนัยศักดิ์
 
57 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิพัฒน์  บำรุงธรรม
 
1. นายศรีประสิทธิ์  คำพิหล้า
 
58 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  เกษมศรี
 
1. นางอำพร  วังเอก
 
59 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินกร  ฟุ้งสุข
2. เด็กชายพิพัฒน์  บำรุงธรรม
 
1. นายศรีประสิทธิ์  คำพิหล้า
2. นางสาวรจนา  ขอร่ม
 
60 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  วิจิตร
2. เด็กชายเกียรติยศ  ทองปัญญา
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ชนะภัย
 
1. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณดี
2. นางสาวรจนา  ขอร่ม
 
61 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยา  ไชยบำรุง
2. เด็กหญิงทิพมาศ  โพธิ์นอก
3. เด็กชายมิ่งขวัญ  นามวงศ์
 
1. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณดี
2. นางฉันทนา  จำปาสุข