สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิชุนันท์  ชูช่วย
 
1. นางอุไรจิต  เสมอสาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุริยาพร  ด้วงโพนแร้ง
 
1. นางอุไรจิต  เสมอสาย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงดวงกมล  สุฤทธ์ิ
2. เด็กหญิงนิพาดา  สุจริตภักดี
3. เด็กหญิงวิชุนันท์  ชูช่วย
 
1. นางประภาศรี  ผมพันธ์
2. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงจุดารัตน์  อรัญทม
2. เด็กหญิงนันทญา  ดัชถุยาวัตร
3. เด็กหญิงพิชญา  สมบัติ
 
1. นางประภาศรี  ผมพันธ์
2. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
3. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุธิชา  อาจไพรินทร์
 
1. นางรุ่งนภา  ระย้าทอง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงวาสนา  เดชวงษา
 
1. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธวัฒน์ชัย  สีสด
 
1. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงทัศนีย์  พิมพ์สาลี
 
1. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  กันทาสี
 
1. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ธรเสนา
2. เด็กหญิงอัญชลี  หนองห้าง
 
1. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
2. นางประภาศรี  ผมพันธ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงมุชิตา  ดวงตา
 
1. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  พันธ์เพชร
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  กันทาสี
3. เด็กหญิงสุนิสา  บุตราช
 
1. นางจินตนา  เกษาหอม
2. นางวิชุดา  ขันอาษา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์เดช  ทองเจริญ
2. เด็กชายนันทกานต์  ณุศรีจันทร์
3. เด็กชายพงษ์นธีร์  วงศ์จันทร์
 
1. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
2. นางประภาศรี  ผมพันธ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุริยาพร  ด้วงโพนแร้ง
 
1. นายพรหมมินทร์  แสงย้อย
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  อุดมแก้ว
 
1. นายพรหมมินทร์  แสงย้อย
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชินวัตร  เรือนนา
 
1. นางสาวศิรประภา  วชิระอัศวนนท์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์  แก้วมาลุน
 
1. นางสาวศิรประภา  วชิระอัศวนนท์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  จันโสดา
 
1. นางอนุรดี  โฉมเฉลา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงสุริยาพร  ด้วงโพนแร้ง
 
1. นายพรหมมินทร์  แสงย้อย
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุพัตรา  อุดมแก้ว
 
1. นายพรหมมินทร์  แสงย้อย
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงทัศนีย์  พิมพ์สาลี
2. เด็กชายธวัฒน์ชัย  สีสด
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  กันทาสี
 
1. นางวิชุดา  ขันอาษา
2. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  พอใจ
2. เด็กชายจิรายุ  สมบัติ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุปะติ
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชารินทร์
5. เด็กหญิงพัชลิตา  ชารินทร์
6. เด็กหญิงสุกัญญา  เจตนา
 
1. นางพจมาน  ศรีผุย
2. นางวิชุดา  ขันอาษา
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 11 1. เด็กชายกำแหง  พรหมพิลา
2. เด็กหญิงธนัชพร  จันโสดา
3. เด็กหญิงอัญชริกา  เทพพิทักษ์
 
1. นางวิชุดา  ขันอาษา
2. นางพจมาน  ศรีผุย
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปณิดา  นิลทัย
2. เด็กหญิงปภัสรา  อนุศิริ
3. เด็กหญิงประภัสสร  สมบัติ
 
1. นางพจมาน  ศรีผุย
2. นางอุไรจิต  เสมอสาย
 
25 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุลธิดา  วิมลใส
2. เด็กชายธนกฤต  กิ่งถา
3. เด็กหญิงพรทิพย์  สมบัติ
 
1. นางวิชุดา  ขันอาษา
2. นางสไบทิพย์  สินงาม
 
26 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เที่่ยงแท้
 
1. นางวิชชุดา  ขันอาษา