สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงวาสนา  เดชวงษา
 
1. นางรุ่งนภา  ระย้าทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงดวงกมล  สุฤทธ์ิ
2. เด็กหญิงนันทญา  ดัชถุยาวัตร
3. เด็กหญิงนิพาดา  สุจริตภักดี
 
1. นางอุไรจิต  เสมอสาย
2. นางอนุรดี  โฉมเฉลา
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 77.75 เงิน 9 1. เด็กหญิงศศิธร  ก้งทอง
2. เด็กหญิงอัญชลี  บุดดาวงค์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วิจิตร
 
1. นางสิริรักษ์  สองบุญ
2. นายพรหมมินทร์  แสงย้อย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 79 เงิน 17 1. เด็กชายบุญช่วย  แสงดี
2. เด็กชายศุภนิมิตร  บุญคำอาจหาญ
 
1. นางประภาศรี  ผมพันธ์
2. นายเฉลิมชัย  ศรีผุย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 16 1. เด็กหญิงณัชชา  ป้องคำ
2. เด็กหญิงพสุนันทร์  บุราณ
3. เด็กหญิงพิมวลัญช์  ป้องอ้อย
4. เด็กหญิงพิยดา  ปัดชา
5. เด็กหญิงพิไลพร  สาระชาติ
 
1. นางครองสิน  พะวงษ์
2. นายชนินทร์  เชื้อแสดง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 28 1. เด็กชายธำรงค์ฤทธิ์  เวหล
2. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  สันทาลุนัย
 
1. นายมงคล  สองบุญ
2. นางสาวอรุณี  โนนสูง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 72 เงิน 34 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุฤทธิ์
2. เด็กหญิงดวงมณี  อินทร์อ่อน
3. เด็กหญิงตรีชฎา  วงค์ภักดี
4. เด็กหญิงปุณณภา  สาระทา
5. เด็กหญิงมนรดา  คูเมือง
6. เด็กหญิงยลดา  เพ็งแจ่ม
7. เด็กหญิงวิภาวัลย์  สมบัติ
8. เด็กหญิงสุภาพร  เจตนา
9. เด็กหญิงอติกานต์  ชราสิงห์
10. เด็กหญิงอัมรา  หนองห้าง
 
1. นายชนินทร์  เชื้อแสดง
2. นางสาวลลิดา  บัวเขียว
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 13 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  กันทาสี
 
1. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 74 เงิน 21 1. เด็กหญิงประกายดาว  สาระทา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สีคล้ายคำ
 
1. นางอนุรดี  โฉมเฉลา
2. นางสาวศิรประภา  วชิระอัศวนนท์
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 62 1. เด็กชายนราพล  ทาวังราช
2. เด็กหญิงปริดาพร  ระวัง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  วิจิตร
 
1. นางสไบทิพย์  สินงาม
2. นางวิชุดา  ขันอาษา