สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงวาริญา  เวหล
 
1. นางอุไรจิต  เสมอสาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจันนภา  หนองห้าง
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เชื้อบุญมี
 
1. นางอุไรจิต  เสมอสาย
2. นางอนุรดี  โฉมเฉลา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กชายธีรนันท์  ทองแท่ง
2. เด็กชายเศรษฐวัฒน์  ไชยโยธา
 
1. นายเฉลิมชัย  ศรีผุย
2. นางประภาศรี  ผมพันธ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงฐาปนี  ทองปัญญา
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สระทอง
3. เด็กหญิงมัลลิกา  ศิลาภัย
4. เด็กหญิงรุ้งธิวา  ภูมิรากุล
5. เด็กหญิงรุ้งนภา  ทองแท่ง
 
1. นายมงคล  สองบุญ
2. นางสาวอรุณี  โนนสูง
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 1. เด็กชายศุภนิมิตร  บุญคำอาจหาญ
2. เด็กชายเศรษฐวัฒน์  ไชยโยธา
 
1. นางประภาศรี  ผมพันธ์
2. นางพจมาน  ศรีผุย
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กชายจิรายุ  สมบัติ
 
1. นางอนุรดี  โฉมเฉลา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  จันโสดา
 
1. นางอนุรดี  โฉมเฉลา
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 60 ทองแดง 93 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เที่ยงแท้
 
1. นางวิชุดา  ขันอาษา