สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงวันวิสา  บุญกอง
 
1. นางรุ่งนภา  ระย้าทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงวาริญา  เวหล
 
1. นางอุไรจิต  เสมอสาย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงวาสนา  เดชวงษา
 
1. นางรุ่งนภา  ระย้าทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิชุนันท์  ชูช่วย
 
1. นางอุไรจิต  เสมอสาย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุริยาพร  ด้วงโพนแร้ง
 
1. นางอุไรจิต  เสมอสาย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงดวงกมล  สุฤทธ์ิ
2. เด็กหญิงนันทญา  ดัชถุยาวัตร
3. เด็กหญิงนิพาดา  สุจริตภักดี
 
1. นางอุไรจิต  เสมอสาย
2. นางอนุรดี  โฉมเฉลา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจันนภา  หนองห้าง
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เชื้อบุญมี
 
1. นางอุไรจิต  เสมอสาย
2. นางอนุรดี  โฉมเฉลา
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 77.75 เงิน 9 1. เด็กหญิงศศิธร  ก้งทอง
2. เด็กหญิงอัญชลี  บุดดาวงค์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วิจิตร
 
1. นางสิริรักษ์  สองบุญ
2. นายพรหมมินทร์  แสงย้อย
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายธีระนันท์  ทองแท่ง
 
1. นายปรีชา  เสนา
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงดวงกมล  สุฤทธ์ิ
2. เด็กหญิงนิพาดา  สุจริตภักดี
3. เด็กหญิงวิชุนันท์  ชูช่วย
 
1. นางประภาศรี  ผมพันธ์
2. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงจุดารัตน์  อรัญทม
2. เด็กหญิงนันทญา  ดัชถุยาวัตร
3. เด็กหญิงพิชญา  สมบัติ
 
1. นางประภาศรี  ผมพันธ์
2. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
3. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กชายธีรนันท์  ทองแท่ง
2. เด็กชายเศรษฐวัฒน์  ไชยโยธา
 
1. นายเฉลิมชัย  ศรีผุย
2. นางประภาศรี  ผมพันธ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 79 เงิน 17 1. เด็กชายบุญช่วย  แสงดี
2. เด็กชายศุภนิมิตร  บุญคำอาจหาญ
 
1. นางประภาศรี  ผมพันธ์
2. นายเฉลิมชัย  ศรีผุย
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 16 1. เด็กหญิงณัชชา  ป้องคำ
2. เด็กหญิงพสุนันทร์  บุราณ
3. เด็กหญิงพิมวลัญช์  ป้องอ้อย
4. เด็กหญิงพิยดา  ปัดชา
5. เด็กหญิงพิไลพร  สาระชาติ
 
1. นางครองสิน  พะวงษ์
2. นายชนินทร์  เชื้อแสดง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงฐาปนี  ทองปัญญา
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สระทอง
3. เด็กหญิงมัลลิกา  ศิลาภัย
4. เด็กหญิงรุ้งธิวา  ภูมิรากุล
5. เด็กหญิงรุ้งนภา  ทองแท่ง
 
1. นายมงคล  สองบุญ
2. นางสาวอรุณี  โนนสูง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุธิชา  อาจไพรินทร์
 
1. นางรุ่งนภา  ระย้าทอง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 28 1. เด็กชายธำรงค์ฤทธิ์  เวหล
2. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  สันทาลุนัย
 
1. นายมงคล  สองบุญ
2. นางสาวอรุณี  โนนสูง
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 72 เงิน 34 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุฤทธิ์
2. เด็กหญิงดวงมณี  อินทร์อ่อน
3. เด็กหญิงตรีชฎา  วงค์ภักดี
4. เด็กหญิงปุณณภา  สาระทา
5. เด็กหญิงมนรดา  คูเมือง
6. เด็กหญิงยลดา  เพ็งแจ่ม
7. เด็กหญิงวิภาวัลย์  สมบัติ
8. เด็กหญิงสุภาพร  เจตนา
9. เด็กหญิงอติกานต์  ชราสิงห์
10. เด็กหญิงอัมรา  หนองห้าง
 
1. นายชนินทร์  เชื้อแสดง
2. นางสาวลลิดา  บัวเขียว
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 1. เด็กชายศุภนิมิตร  บุญคำอาจหาญ
2. เด็กชายเศรษฐวัฒน์  ไชยโยธา
 
1. นางประภาศรี  ผมพันธ์
2. นางพจมาน  ศรีผุย
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงวาสนา  เดชวงษา
 
1. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธวัฒน์ชัย  สีสด
 
1. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 13 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  กันทาสี
 
1. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงทัศนีย์  พิมพ์สาลี
 
1. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  กันทาสี
 
1. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ธรเสนา
2. เด็กหญิงอัญชลี  หนองห้าง
 
1. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
2. นางประภาศรี  ผมพันธ์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงมุชิตา  ดวงตา
 
1. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  พันธ์เพชร
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  กันทาสี
3. เด็กหญิงสุนิสา  บุตราช
 
1. นางจินตนา  เกษาหอม
2. นางวิชุดา  ขันอาษา
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์เดช  ทองเจริญ
2. เด็กชายนันทกานต์  ณุศรีจันทร์
3. เด็กชายพงษ์นธีร์  วงศ์จันทร์
 
1. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
2. นางประภาศรี  ผมพันธ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุริยาพร  ด้วงโพนแร้ง
 
1. นายพรหมมินทร์  แสงย้อย
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  อุดมแก้ว
 
1. นายพรหมมินทร์  แสงย้อย
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 -    
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชินวัตร  เรือนนา
 
1. นางสาวศิรประภา  วชิระอัศวนนท์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์  แก้วมาลุน
 
1. นางสาวศิรประภา  วชิระอัศวนนท์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  จันโสดา
 
1. นางอนุรดี  โฉมเฉลา
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงสุริยาพร  ด้วงโพนแร้ง
 
1. นายพรหมมินทร์  แสงย้อย
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุพัตรา  อุดมแก้ว
 
1. นายพรหมมินทร์  แสงย้อย
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กชายจิรายุ  สมบัติ
 
1. นางอนุรดี  โฉมเฉลา
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทัศนีย์  พิมพ์สาลี
 
1. นางอนุรดี  โฉมเฉลา
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  จันโสดา
 
1. นางอนุรดี  โฉมเฉลา
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 74 เงิน 21 1. เด็กหญิงประกายดาว  สาระทา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สีคล้ายคำ
 
1. นางอนุรดี  โฉมเฉลา
2. นางสาวศิรประภา  วชิระอัศวนนท์
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงทัศนีย์  พิมพ์สาลี
2. เด็กชายธวัฒน์ชัย  สีสด
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  กันทาสี
 
1. นางวิชุดา  ขันอาษา
2. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงตนิษฐ์  พรมพิลา
2. เด็กหญิงธัญญเรศ  บุราณ
 
1. นางอนุรดี  โฉมเฉลา
2. นางสาวศิรประภา  วชิระอัศวนนท์
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงดวงกมล  สุฤทธิ์
2. เด็กหญิงวิชุนันท์  ชูช่วย
 
1. นางประภาศรี  ผมพันธ์
2. นายปรีชา  เสนา
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงประภัสสร  สมบัติ
2. เด็กหญิงพัชลิตา  ชารินทร์
 
1. นางอุไรจิต  เสมอสาย
2. นางพจมาน  ศรีผุย
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิรายุ  เกษาหอม
 
1. นางประภาศรี  ผมพันธ์
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  พอใจ
2. เด็กชายจิรายุ  สมบัติ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุปะติ
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชารินทร์
5. เด็กหญิงพัชลิตา  ชารินทร์
6. เด็กหญิงสุกัญญา  เจตนา
 
1. นางพจมาน  ศรีผุย
2. นางวิชุดา  ขันอาษา
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 11 1. เด็กชายกำแหง  พรหมพิลา
2. เด็กหญิงธนัชพร  จันโสดา
3. เด็กหญิงอัญชริกา  เทพพิทักษ์
 
1. นางวิชุดา  ขันอาษา
2. นางพจมาน  ศรีผุย
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปณิดา  นิลทัย
2. เด็กหญิงปภัสรา  อนุศิริ
3. เด็กหญิงประภัสสร  สมบัติ
 
1. นางพจมาน  ศรีผุย
2. นางอุไรจิต  เสมอสาย
 
49 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 60 ทองแดง 93 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เที่ยงแท้
 
1. นางวิชุดา  ขันอาษา
 
50 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุลธิดา  วิมลใส
2. เด็กชายธนกฤต  กิ่งถา
3. เด็กหญิงพรทิพย์  สมบัติ
 
1. นางวิชุดา  ขันอาษา
2. นางสไบทิพย์  สินงาม
 
51 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 62 1. เด็กชายนราพล  ทาวังราช
2. เด็กหญิงปริดาพร  ระวัง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  วิจิตร
 
1. นางสไบทิพย์  สินงาม
2. นางวิชุดา  ขันอาษา
 
52 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เที่่ยงแท้
 
1. นางวิชชุดา  ขันอาษา