สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงจรินทร  โชติพงษ์
2. เด็กหญิงศิริยา  ประกอบกิจ
 
1. นายสุนทร  ปุณะปรุง
2. นางพรพิไล  ไชยพรรณา
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรินทร  โชติพงษ์
2. เด็กชายศิริยา  ประกอบกิจ
 
1. นายสุนทร  ปุณะปรุง
2. นางสาวรติกร  ขันโสดา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงจารวีกร  เดชสะท้าน
2. เด็กชายฐานทัพ  สุขสอน
3. เด็กหญิงศิริประภา  อนุเคาระห์
 
1. นางลำใย  ขันโสดา
2. นางบุญยงค์  สิงห์ชะฎา
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 39 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ยอดระยับ
2. เด็กหญิงรัชณีวรรนณ์  วงค์จร
3. เด็กชายเอกชัย  อันทะเกตุ
 
1. นางสาวรติกร  ขันโสดา
2. นางลำใย  ขันโสดา
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงนันทิดา  ดีเลิศ
2. เด็กหญิงสิริยา  ประกอบกิจ
3. เด็กหญิงสุภัสสร  เจริญศรี
 
1. นางบุญยงค์  สิงห์ชะฎา
2. นางลำใย  ขันโสดา
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงจรินทร  โชติพงษ์
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สอนดี
3. เด็กหญิงสิริยา  ประกอบกิจ
 
1. นางลำใย  ขันโสดา
2. นางบุญยงค์  สิงห์ชะฎา
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เวชกามา
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สอนดี
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ยอดระยับ
 
1. นางลำใย  ขันโสดา
2. นางบุญยงค์  สิงห์ชะฎา
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงจารวีกร  เดชสะท้าน
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พึ่งใจ
3. เด็กหญิงสุภัสสร  เจริญศรี
 
1. นางมาลา  แสงสิงห์
2. นางรัชนีย์  ศรีสุรักษ์