สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 23 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สารจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ยอดระยับ
3. เด็กชายธนพล  โสระ
4. เด็กชายศักรินทร์  ประจำ
5. เด็กชายเอกชัย  อันทะเกตุ
 
1. นางสาวรติกร  ขันโสดา
2. นางลำใย  ขันโสดา
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 40 1. เด็กชายฐานทัพ  สุขสอน
2. เด็กหญิงพัชราภัรณ์  พึ่งใจ
 
1. นายสุนทร  ปุณะปรุง
2. นางพรพิไล  ไชยพรรณา
 
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 34 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สอนดี
2. เด็กชายเมธพนธ์  พลธรรม
 
1. นางพรพิไล  ไชยพรรณา
2. นางสาวรติกร  ขันโสดา
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 28 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สอนดี
2. เด็กชายสมพร  พากเพียร
3. เด็กชายเมธพนธ์  พลธรรม
 
1. นางสาวรติกร  ขันโสดา
2. นางพรพิไล  ไชยพรรณา