สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เวชกามา
2. เด็กชายฐานทัพ  สุขสอน
 
1. นางพรพิไล  ไชยพรรณา
2. นางมาลา  แสงสิงห์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจรินทร  โชติพงษ์
 
1. นางพรพิไล  ไชยพรรณา
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   พันธ์ศรี
2. เด็กชายพงศกร  พึ่งใจ
3. เด็กหญิงอกนิษฐ์  อันทะเกตุ
 
1. นางลำใย  ขันโสดา
2. นางสาวรติกร  ขันโสดา
 
4 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 127 1. เด็กหญิงสิริกานดา  ประกอบกิจ
 
1. นางลำใย  ขันโสดา