สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 23 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สารจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ยอดระยับ
3. เด็กชายธนพล  โสระ
4. เด็กชายศักรินทร์  ประจำ
5. เด็กชายเอกชัย  อันทะเกตุ
 
1. นางสาวรติกร  ขันโสดา
2. นางลำใย  ขันโสดา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เวชกามา
2. เด็กชายฐานทัพ  สุขสอน
 
1. นางพรพิไล  ไชยพรรณา
2. นางมาลา  แสงสิงห์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจรินทร  โชติพงษ์
 
1. นางพรพิไล  ไชยพรรณา
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 40 1. เด็กชายฐานทัพ  สุขสอน
2. เด็กหญิงพัชราภัรณ์  พึ่งใจ
 
1. นายสุนทร  ปุณะปรุง
2. นางพรพิไล  ไชยพรรณา
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงจรินทร  โชติพงษ์
2. เด็กหญิงศิริยา  ประกอบกิจ
 
1. นายสุนทร  ปุณะปรุง
2. นางพรพิไล  ไชยพรรณา
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรินทร  โชติพงษ์
2. เด็กชายศิริยา  ประกอบกิจ
 
1. นายสุนทร  ปุณะปรุง
2. นางสาวรติกร  ขันโสดา
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงจารวีกร  เดชสะท้าน
2. เด็กชายฐานทัพ  สุขสอน
3. เด็กหญิงศิริประภา  อนุเคาระห์
 
1. นางลำใย  ขันโสดา
2. นางบุญยงค์  สิงห์ชะฎา
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 39 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ยอดระยับ
2. เด็กหญิงรัชณีวรรนณ์  วงค์จร
3. เด็กชายเอกชัย  อันทะเกตุ
 
1. นางสาวรติกร  ขันโสดา
2. นางลำใย  ขันโสดา
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงนันทิดา  ดีเลิศ
2. เด็กหญิงสิริยา  ประกอบกิจ
3. เด็กหญิงสุภัสสร  เจริญศรี
 
1. นางบุญยงค์  สิงห์ชะฎา
2. นางลำใย  ขันโสดา
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงจรินทร  โชติพงษ์
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สอนดี
3. เด็กหญิงสิริยา  ประกอบกิจ
 
1. นางลำใย  ขันโสดา
2. นางบุญยงค์  สิงห์ชะฎา
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เวชกามา
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สอนดี
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ยอดระยับ
 
1. นางลำใย  ขันโสดา
2. นางบุญยงค์  สิงห์ชะฎา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงจารวีกร  เดชสะท้าน
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พึ่งใจ
3. เด็กหญิงสุภัสสร  เจริญศรี
 
1. นางมาลา  แสงสิงห์
2. นางรัชนีย์  ศรีสุรักษ์
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   พันธ์ศรี
2. เด็กชายพงศกร  พึ่งใจ
3. เด็กหญิงอกนิษฐ์  อันทะเกตุ
 
1. นางลำใย  ขันโสดา
2. นางสาวรติกร  ขันโสดา
 
14 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 127 1. เด็กหญิงสิริกานดา  ประกอบกิจ
 
1. นางลำใย  ขันโสดา
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สอนดี
2. เด็กชายสมพร  พากเพียร
3. เด็กหญิงอาทิตยา  มูลเหล็ก
 
1. นางพรพิไล  ไชยพรรณา
2. นางสาวรติกร  ขันโสดา
 
16 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สอนดี
2. เด็กชายสมพร  พากเพียร
 
1. นางพรพิไล  ไชยพรรณา
2. นางสาวรติกร  ขันโสดา
 
17 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 34 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สอนดี
2. เด็กชายเมธพนธ์  พลธรรม
 
1. นางพรพิไล  ไชยพรรณา
2. นางสาวรติกร  ขันโสดา
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 28 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สอนดี
2. เด็กชายสมพร  พากเพียร
3. เด็กชายเมธพนธ์  พลธรรม
 
1. นางสาวรติกร  ขันโสดา
2. นางพรพิไล  ไชยพรรณา