สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แพทย์กลาง
2. เด็กชายธีรภัทร  โยโพธิ์
 
1. นางลีนมน  วันศรี
2. นางสาวกาญจนา  ชุมศรี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  ใยนนท์
 
1. นางสุจิตรา  ใจเต็ม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงวรนุช  บุตรกันหา
2. เด็กชายวัชระพล  จันเทศ
 
1. นางดำเนิน  ใยโท
2. นางสาวกาญจนา  ชุมศรี
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กชายพลวัฒน์  หนองหงอก
2. เด็กหญิงภัทลัดดา  สุพิมพ์
3. เด็กหญิงสิรินธร  อ้อมแก้ว
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  บริสุทธิ์
2. นางลีนมน  วันศรี
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กชายณัฏฐ์ธนัน  ขุมเพ็ชร
2. เด็กหญิงมลฤดี   ขอสืบ
3. เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  วรครุธ
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ขอสุข
2. นายจักรพงศ์  โนนสาย